Delbetänkandet (SOU 2006:57) En bättre tillsyn av missbrukarvården

Diarienummer: 9.1:0866/06
Ställd till: Socialdepartementet

Barnombudsmannen redovisar synpunkter på kapitlen 10 och 11.

Kap. 10 Överväganden
Barnombudsmannen delar utredningens uppfattning, att för att förbättra situationen för personer med missbruk och även för dessa personers eventuella barn, är möjligheten att påverka kommunerna att vidta åtgärder innan förutsättningarna för LVM/LVU är uppfyllda det mest centrala. Socialtjänsten bör sätta in insatser för att motivera personer med missbruk till behandling i ett mycket tidigare skede än när skäl för tvångsvård föreligger.

Kap. 11 Förslag
Utredningens förslag: Länsstyrelserna och Socialstyrelsen bör tillföras ökade resurser som omfattar cirka 30 nya tjänster för tillsyn över missbrukarvården. Dessa utökade resurser bör användas för att åstadkomma en mer aktiv och operativ tillsyn inom missbruksområdet. De integrations- och jämställdhetspolitiska målen bör lyftas fram i tillsynsarbetet.

Genom ett tillägg i socialtjänstlagen förtydligas länsstyrelsernas tillsynsuppdrag avseende tvångsvård enligt LVM och LVU.

Regeringen bör i regleringsbrev ge länsstyrelserna i uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunernas missbrukarvård för att skapa ett kunskapsunderlag för vidareutvecklingen av socialtjänstens missbrukarvård. Åtgärder bör även vidtas för att förbättra och bygga ut statistiken inom missbruksområdet. Socialstyrelsen bör få i uppdrag att sprida kunskap om hur LVM/LVU skall användas.

Barnombudsmannen stöder i princip ovanstående förslag. Barnombudsmannen menar att vid sidan av de integrations- och jämställdhetspolitiska målen ska även barn till missbrukare lyftas fram och bli synliggjorda i missbrukarvården för vuxna. Det är viktigt att barnen inte betraktas som aktörer varken i förälderns behandling eller rehabilitering. De får inte bli ett verktyg i vuxnas rehabilitering.

Förslagen berör i huvudsak missbrukare från 18 år och uppåt.

Ombudsmannen vill understryka att de viktigaste åtgärderna för att minska missbruk är förebyggande insatser riktade till barn och unga och deras föräldrar. Dessa insatser har betydligt större effekt än att sätta in åtgärder när ett missbruk redan har manifesterats.
 
I Barnombudsmannens årsrapport 2005 Öppna för gränser och i Rapporten Drogfri tid (2005) har ombudsmannen studerat och redovisat vilka åtgärder som skulle vara mest framgångsrika i arbetet med att förebygga missbruk av droger hos barn och unga.

Projektledaren Lisbeth Thurnell har medverkat i beredningen av detta ärende.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist