Betänkande (SOU 2005:90) Abort i Sverige

Barnombudsmannens yttrande fokuserar på de delar som rör personer under 18 år. Barnombudsmannen väljer att yttra sig endast vad gäller ett generellt barnperspektiv.

Diarienummer: 9.1:1426/06
Ställd till: Socialdepartementet


2. Utredningens förslag med motiveringar
Barnombudsmannen har inget att erinra mot förslaget att abortlagen ändras så att en utländsk kvinna ska kunna få abort i Sverige utan prövning av särskilda skäl och enligt samma regler som en svensk kvinna.

9. Lagreglering av abort i Sverige
Kvinna under 18 år
Barnombudsmannen delar utredningens uppfattning att unga kvinnor i samband med aborten bör uppmanas berätta om graviditeten och den önskade aborten för vårdnadshavare eller annan vuxen person. Med hänvisning till artikel 16 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), rätt till privat- och familjeliv, anser Barnombudsmannen att det är rätt att vårdpersonal i princip inte kan kontakta kvinnans vårdnadshavare utan att få den unga kvinnans medgivande. Självbestämmandet ökar med stigande ålder och Barnombudsmannen tillstyrker att vårdnadshavare bör kontaktas om kvinnan är mycket ung och inte själv klarar av att reda ut sin situation. Barnombudsmannen anser även att det är korrekt att vårdpersonal bör överväga att göra en anmälan till socialnämnden enligt (2001:453) socialtjänstlagen om man befarar att den unga kvinnan far illa och en kontakt med vårdnadshavare inte är möjlig. Därutöver anser också  Barnombudsmannen att för det fall då man befarar att kvinnan har utsatts för ett brott enligt lagen (2005:90) om sexualbrott bör en anmälan till polisen göras.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist