Lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten i fordon som väger mindre än 3,5 ton

Införlivande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/20/EG av den 8 april 2003 om ändring av rådets direktiv 91/671/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten i fordon som väger mindre än 3,5 ton.

Diarienummer: 9.1:0310/06
Ställd till: Näringsdepartementet


Inledning
Barnombudsmannen tar tillfället i akt att avge ett kort yttrande över denna promemoria, även om vi inte anmodats göra det. Vi finner det anmärkningsvärt att varken Statens Räddningsverk med sitt samordningsansvar för barnsäkerhet eller Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) med sin mångåriga forskning om barn i bil inte heller anmodats avge yttrande på denna promemoria. En stor del av denna handlar nämligen om barn.

Sammanfattning
Barn har rätt till liv och utveckling och till bästa uppnåeliga hälsa. Detta slås fast i FN:s konvention om barnets rättigheter(barnkonventionen). Dessa rättigheter ska barnen åtnjuta utan skillnad beroende på faktorer som kön, ålder, familjens bakgrund, var de bor, om barnen har ett funktionshinder eller någon annan faktor som särskiljer dem från majoriteten av barn.

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns barnkonventionen. I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, där så behövs, inom ramen för internationellt samarbete (artikel 4).

Med utgångspunkt i barns rättigheter anser Barnombudsmannen att undantag från de särskilda bestämmelserna om skydd för barn i motorfordon i EU-direktivet i princip inte ska göras när det gäller barns säkerhet i bil. De enda undantagen som bör tillåtas bör vara medicinskt betingade.

När det gäller barn som väger över 36 kg oavsett om de är längre eller kortare än 135 cm  anser Barnombudsmannen att det är oacceptabelt att bestämmelserna idag är sådana att skyddsanordningar inte kan godkännas för personer tyngre än 36 kg.
 
I de fall det tekniska lösningarna inte ännu finns kan övergångsbestämmelser under en kortare tid tänkas. Säkerhetsnivån för barn i bil kan inte ligga kvar på samma nivå som tidigare, utan måste höjas. I Sverige har det ju länge varit obligatoriskt med bilbälten på alla platser i fordonet, så antalet bilar utan bilbälten måste idag vara försumbart. Det är en positiv utveckling att antalet bussar med bälten på passagerarsätena ökar.

Barn upp till 150 cm och under 36 kg
Barn som är under 150 cm och väger under 36 kg ska enligt Barnombudsmannen omfattas av lagen och sitta på godkänt skydd – bälteskudde alternativt bältesstol -  i bilbältet.

Anledningen till att Barnombudsmannen anser att längdgränsen 150 cm ska väljas  och att även de större barnen ska använda bälteskudde är att bältet på så sätt sitter bättre över höfterna/låren. Barnens höftbenskam är inte färdigutvecklad och det är svårt att få bältet att sitta ner mot höft/lår utan hjälp av kuddens "horn". Hamnar bältet för högt (upp mot magen) ökar risken för inre skador vid en eventuell krock. Bältet ska ligga över kroppsdelar som skyddas av skelettet. För magen finns inget skyddande skelett för de inre organen och dessa kan därmed skadas. Dessutom finns risk för att barnet glider under bältet om bältets höftdel sitter för långt upp över magen och därmed ökar också risken för inre skador.

Barn över 36 kg
För barn som väger över 36 kg oavsett om de är kortare än 135 cm eller inte är situationen mycket bekymmersam, eftersom det inte finns några godkända skydd och ECE-reglementet inte testar skydden för tyngre barn. Det finns alltså i dagens läge ingen tillåten lösning för barn som är tyngre än 36 kg, oavsett om de är kortare eller längre än 135 cm.
 
Detta är en mycket oroande situation. Utvecklingen i Sverige och Europa är att andelen överviktiga barn ökar. Barnombudsmannen anser mot bakgrund av detta att lagstiftningen inom EU skyndsamt måste anpassas för att ge även denna grupp barn ett fullgott skydd i bil, lastbil och i buss. Barnombudsmannen anser att Sverige inom de europeiska sammanhangen måste arbeta på att påverka utvecklingen av godkännandena så att de inkluderar tester och godkännanden av skydd för barn som väger mer än 36 kg.
 
Barn under tre år i taxi
Barnombudsmannen anser att undantag inte ska göras för barn under tre år som färdas i taxi.

Barn under tre år i buss
Barnombudsmannen anser att lösningar måste sökas på hur barn under tre år kan sitta fastspända under bussfärd. Det är djupt olyckligt om de allra yngsta busspassagerarna inte ska kunna få det skydd som det innebär att sitta fastspänd.

Barnombudsmannen instämmer i att det kan vara praktiskt att utnyttja möjligheten att begära undantag för bussar som används för lokala transporter i stadstrafik eller i tätortsområden.

Tillfälliga transporter av barn i bil
Barnombudsmannen anser att undantag för tillfälliga transporter inte längre ska göras.

Barn i veteranbilar
Enligt Barnombudsmannen finns det ingen anledning att låta barn sitta oskyddade i veteranbil.

I handläggningen av detta ärende har Inger Andersson Kagios, utredningsansvarig, medverkat.

Lena Nyberg
Barnombudsman