Förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad

Barnombudsmannen har givits möjlighet at lämna synpunkter på förslaget till Folkhälsoprogram för Stockholms stad, som bygger på de elva nationella folkhälsomålen.

Ställd till: Stadsledningskontoret
Diarienummer: 9.1:0262/06


Barnombudsmannen välkomnar att förslaget till folkhälsoprogram genomsyras av ett barn- och ungdomsperspektiv och att Stockholms stads handlingsprogram för FN:s barnkonvention är ett styrdokument för programförslaget. Barnombudsmannen välkomnar också att barn och unga är prioriterade i arbetet med programmet och att barn och unga på olika sätt görs delaktiga i detta arbete.

Barnombudsmannen anser att i alla insatser som berör barn och unga måste de beredas tillfälle till inflytande över hur dessa ska utformas. Det är även viktigt att konsekvensanalyser görs i de beslut och de åtgärder som berör barn och unga.

Skolan och förskolan är viktiga arenor för att främja barns och ungas hälsa och för att förebygga skador och ohälsa. Barnombudsmannen välkomnar därför att det i folkhälsoprogrammet läggs vikt vid skolan som arbetsplats och vill framhålla att det finns mycket att göra för att förbättra den fysiska miljön i förskola och skola.
Inom förskolans och skolans ram kan mycket göras för att stimulera goda matvanor och fysisk aktivitet.  Skolhälsovården är en viktig hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet och Barnombudsmannens vill här framhålla vikten av en god och jämn kvalitet på denna verksamhet och att barn och unga får tillgång till de olika kompetenser som behövs för att utgöra en fullgod elevhälsa, det vill säga skolsköterska, skolläkare, skolkurator och skolpsykolog.

Storstaden innebär möjligheter och risker för barn och unga. Barnombudsmannen anser att det är viktigt att barn och unga ges tillfälle att påverka det kultur- och fritidsutbud och föreningsliv som staden erbjuder och att deras initiativ, skaparkraft och energi tas tillvara.
 
Föräldrarna är de viktigaste aktörerna när det gäller barns och ungas hälsa och välbefinnande. Att tillhandahålla föräldrastöd under barnets hela uppväxt är viktiga insatser för barns hälsa.

När det gäller inställningen till alkohol och narkotika betyder föräldrarna mycket för unga människor. Ett viktigt inslag i folkhälsoarbetet när det gäller barn och unga är därför att arbeta med effektiva förebyggande metoder där föräldrarna/vårdnadshavarna aktivt involveras i det förebyggande arbetet. I det arbetet måste det läggas kraft på att utveckla metoder för att nå de föräldrar som vanligtvis inte deltar i föräldragrupper eller andra stödverksamheter.

Ungdomsmottagningarna är mycket viktiga för de ungas hälsa och behöver ytterligare utveckla sin verksamhet för att bättre passa även pojkar och deras behov av råd och stöd. Enligt Barnombudsmannens egen undersökning har enbart 36 procent pojkar, jämfört med 54 procent flickor, besökt en ungdomsmottagning. Häri ligger ett uppenbart förbättringsområde för de flesta kommuner och därför sannolikt även för Stockholms stad.
Barnombudsmannen uppskattar att de strukturer som byggs upp för folkhälsoarbetet görs kontinuerliga och långsiktiga. Det gagnar barns och ungas hälsa och välfärd. Samverkan mellan stadens och landstingets verksamheter kring barns och ungas hälsa måste också stå i fokus.
 
I handläggningen av detta ärende har Inger Andersson Kagios, utredningsansvarig, medverkat.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist