På den assistansberättigades uppdrag

På den assistansberättigades uppdrag. God kvalitet i personlig assistans – ändamålsenlig användning av assistansersättning. Delbetänkande av Assistanskommittén (SOU 2005:100)

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1.0071/06

Sammanfattning
Barnombudsmannen vill inledningsvis hänvisa till det särskilda yttrande som Malin Dahlberg Markstedt, expert i kommittén, bifogat till delbetänkandet i form av bilaga 9.

Därutöver har Barnombudsmannen några ytterligare synpunkter som redogörs för i detta remissyttrande.

Barnombudsmannen vill betona en av utgångspunkterna för intentionerna med hela reformen, och som i huvudsak kretsar kring att den enskilde individen som ansöker om, och som beviljas personlig assistans, ska ha så stort självbestämmande som möjligt över sin assistans. Detta ställningstagande är viktigt för samhället att utveckla så att även barn och unga ges denna rätt till självbestämmande. FN:s konvention om barnets rättigheter ( barnkonventionen) tydliggör att barnet har rätt att få möjlighet till inflytande och delaktighet i varje fråga som direkt eller indirekt angår barnet. Barnet har helt enkelt rätt att få komma till tals i allt som på något sätt berör honom eller henne enligt artikel 12 i barnkonventionen. Beslut om personlig assistans torde utan tvekan utgöra sådana beslut. Barnet bör, utifrån ålder och mognad, ges denna rätt att aktivt få möjlighet till deltagande i processen som antingen leder fram till beslut om insats av personlig assistent eller vid omprövning av beslut om vidare insats. Häri ligger en stor utmaning för samtliga huvudmän, men det finns metoder som kan bidra till att de berörda barnen och de unga ges ökade möjligheter till inflytande och delaktighet. Barnombudsmannen skulle gärna se att berörda huvudmän aktivt, genom utvecklande av interna rutiner och metoder, sökte bidra till ett ökat självbestämmande för de berörda barnen och de unga. I detta utvecklingsarbete deltar myndigheten Barnombudsmannen gärna med erfarenheter och kunskap.

Barnombudsmannen vill även betona betydelsen av reformen för varje enskilt barns möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv med goda levnadsvillkor. Varje barn har enligt barnkonventionen bland annat rätt att utvecklas, att få möjlighet till deltagande i olika fritidsaktiviteter och att allt eftersom frigöra sig från sina föräldrar. Insatsen personlig assistans är ett viktigt medel för att möjliggöra detta. Av dessa anledningar är det angeläget att ett barnperspektiv tillåts prägla bedömningarna och verksamheterna i högre grad än vad som är fallet idag.

3 Tillsyn och annan kontroll vid personlig assistans

3.1.2 Vilka har idag tillsyn eller annan kontroll vid personlig assistans?
Barnombudsmannen instämmer i kommitténs bedömning att den grundläggande kontrollen över assistansen ska utövas av den assistansberättigade. Här ligger dock en utmaning i att samhället behöver utveckla sin dialog med det berörda barnet för att kunna fånga barnets synpunkter och möjliggöra för barnet att aktivare delta vid olika beslut om assistans.

Eftersom en central faktor för den enskildes kontrollmöjlighet utgörs av relevant information så är det viktigt att samhället utvecklar sin informationsspridning så att berörda barn och unga får tillgång till nödvändig information och därigenom kan tillgodogöra sig den. Utan en för barnet anpassad information är det svårt för barnet att aktivt delta vid ansökan om personlig assistans, vid andra beslut om personlig assistans och att delta aktivt vid val av och beslut om byte av assistansanordnare. Barnombudsmannen skulle gärna se att fler barn som berörs av beslut om personlig assistans får verkliga möjligheter att delta i alla dessa för dem så viktiga processer och beslut.

I detta sammanhang vill vi även passa på att upprepa ett gammalt förslag som innebär att det vore önskvärt om samhället beslöt att uppdra åt ett samhällsorgan att samla och sprida all information om insatser enligt LSS och LASS till berörda barn och föräldrar, och att det om funktionshindret är medfött sker när barnet är nyfött eller annars vid tidpunkten för diagnosen.

Informationen utgörs idag av en svårgenomtränglig snårskog för berörda barn och föräldrar. Dialogen med olika huvudmän och handläggare är tidskrävande, blanketter och regelverk som ska förstås är svårbegripliga och koordinering av insatserna på lämpligaste sätt i det enskilda ärendet är tidskrävande.

Det vore därför av flera skäl önskvärt om detta kunde samordnas så att rättigheterna och insatserna kommer alla berörda barn och deras familjer tillgodo på bästa möjliga sätt utan rättsosäkra geografiska skillnader. Föräldrar har de facto olika förmåga och möjligheter att göra allt detta. Det i sin tur innebär att barnet får olika tillgång till sina rättigheter och möjligheter.

3.2 Social tillssyn

3.2.4 Tidigare utredningar m.m om social tillsyn vid personlig assistans
Barnombudsmannen vill i detta sammanhang betona betydelsen av att personliga assistenter lämlighetsprövas och omfattas av registerkontroll innan de anställs hos barn och unga. Arbetet som personlig assistent är oerhört betydelsefullt för det berörda barnet och har avgörande betydelse för vad barnet ifråga upplever och är med om i samvaro med den personliga assistenten. Av den anledningen är det mycket viktigt att personen i fråga har för yrket lämpliga erfarenheter och kunskaper och är i övrigt lämplig att arbeta med barnet. Idag saknas en bestämmelse som innebär att assistansanordnare är skyldiga att genomföra motsvarande kontroll inför en anställning. Det är enligt Barnombudsmannens uppfattning mycket olyckligt.

5 En tydligare och mer aktiv tillsyn

5.1 God kvalitet i verksamheter med personlig assistans
Barnombudsmannen välkomnar kommitténs bedömning att det behövs en tydligare och mer aktiv tillsyn av verksamheter med personlig assistans oavsett om den finansieras med kommunala eller statliga medel eller om den anordnas i kommunal eller enskild regi. Barnombudsmannen välkomnar även bedömningen att formerna för tillsynen och det dagliga tillsynsarbetet bör vara sådana att de främjar olika intressenters nytta av tillsynen. I detta sammanhang är det angeläget att särskilt betona betydelsen av anpassade former för barn och unga som kan bidra även för dem att aktivt delta inom ramen för deras rättigheter att som brukare utöva självbestämmande.

5.3 Ett tydligare ansvar för tillsynen
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget om att frågor om personlig assistans bör bli en del av den statliga sociala tillsynen. Barnombudsmannen välkomnar vidare att tillsynen tydliggörs i så måtto att den ska handla om både anmälningar och andra kontakter i enskilda ärenden och utgöras av löpande inspektioner. Barnombudsmannen vill dock betona att en förutsättning för att tillsynen ska vara fullödig är att en dialog fortsättningsvis upprätthålls mellan kommunen och länsstyrelsen. Kommunerna är viktiga aktörer med tillgång till väsentlig information om missförhållanden och andra problem för assistansberättigade barn och unga. Den informationen får inte i och med den föreslagna förändringen gå förlorad. Om så blir fallet riskerar den föreslagna förändringen att bli ett misslyckande. I syfte att stimulera en sådan kontinuerlig dialog bör formen för denna i viss mån stipuleras och på så sätt komplettera förslaget om ett sammanhållet ansvar för den sociala tillsynen.

5.5 Tillstånd för enskilda assistansamordnare
Barnombudsmannen välkomnar förslaget att införa krav på tillstånd för assistansamordnare. Det är viktigt att tillståndsplikt införs och att samhället därigenom kan stimulera till att verksamheten är av god kvalitet. Av den anledningen vore det även önskvärt om kommitténs förslag skulle kunna kompletteras med ytterligare förslag på viss miniminivå i vissa för verksamheten särskilt viktiga frågor. Det skulle tex kunna handla om att assistansamordnaren vid tillståndsansökan ska redogöra för vissa baskunskaper om funktionshinder, visa insikt i frågor om bra bemötande av assistansberättigade barn och unga, om kunskaper i bemötande och förhållningssätt gentemot barnets övriga familj och andra formella kunskaper såsom grundkunskaper i socialtjänst- och sjukvårdslagstiftning. Det vore även värdefullt om assistansamordnaren tydligt redogjorde för en fortbildnings- och utbildningsplan för sin personal i syfte att bidra till att kontinuerligt höja personalens kunskaper och därigenom bidra till att utveckla kvaliteten i verksamheten som kommer de assistansberättigade barnen och unga till del.

I ärendet har samordnaren Malin Dahlberg Markstedt varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist