Betänkandet (SOU 2005:103) Anhörigåterförening

Ställd till: Utrikesdepartementet
Diarienummer: 9.1:0171/06


Barnombudsmannens svar är begränsat till de frågor i betänkandet som rör barn under 18 år.

9 Villkoren för familjeåterförening med annan nära anhörig

9.3 Överväganden och förslag
Barnombudsmannen instämmer i utredningens förslag om att det för annan nära anhörig utanför kärnfamiljen än föräldrar eller vuxna barn ska krävas synnerliga skäl för att få uppehållstillstånd för familjeåterförening. Barnombudsmannen vill dock understryka vikten av att en anhörigs unga ålder särskilt ska beaktas i bedömningen av om det föreligger synnerliga skäl för uppehållstillstånd. Det gäller till exempel när ett barn som sista länk har ett syskon i Sverige.

10 Försörjningskrav

10.7 Sammanfattande synpunkter
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens bedömning att ett införande av ett försörjningskrav blir mycket svårt att förena såväl med de principer om generell välfärd som präglar det svenska samhället som med allmänna rättvise- och jämställdhetsprinciper.

I detta ärende har juristen Lotta Dahlstrand varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist