Förslag till allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga

Ställd till: Socialstyrelsen
Diarienummer: 9.1:0558/06

Barnombudsmannen har beretts möjlighet att yttra sig över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga. I huvudsak tillstyrker Barnombudsmannen förslagen men vill passa på att framföra några synpunkter.

Introduktion och stöd
Det vore önskvärt om de allmänna råden här slog fast ett skall krav. Barnombudsmannen anser helt enkelt att det är oacceptabelt att personal som helt saknar erfarenhet av arbete med handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga ska arbeta med dessa ärenden. Barnombudsmannen beklagar därför formuleringen i förslagen till de allmänna råden på denna punkt.

Det vore dessutom värdefullt om introduktionen på detta område innehöll tydliga moment av utbildning i att samtala med barn i kris, samt utbildningsmoment rörande dokumentation av barnets egna utsagor.

Kunskapsområden

Utredning
Det är viktigt att berörd personal inom socialtjänsten har särskilda kunskaper i att särskilt utreda och återge barnets egen utsaga samt kompetens att göra en samlad bedömning av barnets bästa i enlighet med artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Det är på detta område även angeläget att poängtera att berörd personal inom socialtjänsten har särskild kunskap i att återföra beslut och aktuella överväganden till det berörda barnet. Det är viktigt för barnet att få förklarat för sig varför beslutet har fattats och varför det ser ut som det gör.

Samverkan
På detta område vill Barnombudsmannen särskilt betona betydelsen av att all utredning och bedömning även sker i samverkan med det berörda barnet.

Insatser
Vi välkomnar särskilt att förslagen betonar att en kvalitetssäkring av olika insatser ska göras. Även på detta område vill vi poängtera betydelsen av en kontinuerlig dialog med det berörda barnet under hela processen.

Uppföljning och utvärdering
Även inom ramen för uppföljning och utvärdering är det angeläget att inhämta och synliggöra barnets egen syn på gällande beslut och eventuella beslut om fortsatt insats. Barnets synpunkter är viktiga att ta tillvara både för det enskilda barnets skull men även i syfte att använda den erfarenheten vid kommande beslut rörande andra barn.

Förhållningssätt och bemötande
På detta område är det viktigt att framhålla betydelsen av att berörd personal har särskild kompetens att visa respekt för varje barn och att de har särskild kompetens att bemöta barn i utsatta situationer och kris.
 
Förslagen pekar på behovet av att berörd personal ska kunna bedöma när annan kompetens än den egna behövs. Vi delar uppfattningen att detta är viktigt. I det sammanhanget vill Barnombudsmannen även lyfta fram betydelsen av att denna identifierat behövda kompetens aktivt efterfrågas genom synliggörande i utredningsunderlaget eller i dialog med olika samverkanspartners.

Fortbildning och vidareutbildning
Barnombudsmannen delar uppfattningen att berörd personal behöver ges möjlighet till löpande fort- och vidareutbildning, men beklagar återigen att det inte uttrycks starkare. En rekommendation i termer av ”bör” riskerar att inte leda till någon utveckling alls på detta viktiga område.

Föredragande i detta ärende har varit samordnaren Malin Dahlberg Markstedt.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist