Socialstyrelsens framställan om ändrad definition av barn enligt folkbokföringslagen

Ställd till: Finansdepartementet
Diarienummer: 9.1:0483/06


Barnombudsmannen tillstyrker Socialstyrelsens framställan om att ändra definitionen av barn enligt folkbokföringslagen. 

I detta ärende har juristen Lotta Dahlstrand varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist