Utan timplan – för målinriktat lärande (SOU 2005:101)

Diarienummer: 9.1:0261/06
Ställd till: Utbildnings- och kulturdepartementet


Barnombudsmannen tar inte ställning till delegationens förslag om att avskaffa timplanen, men vill i detta sammanhang passa på att betona betydelsen av att de övergripande läroplansmålen ges ökade förutsättningar att omsättas i den dagliga undervisningen. För att stimulera till bättre kvalitet i verksamheten är det även viktigt att betona betydelsen av att följa upp och utvärdera kunskapsmålen. I syfte att stimulera till bättre helhetssyn och öka förutsättningarna för individanpassade lösningar är en ökad integrering av de olika kunskapsmålen att välkomna.

I det fall reformen kan leda till en sådan utveckling så välkomnas det. Barnombudsmannen vill särskilt betona vikten av att de rättigheter som regleras i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) beaktas och genomförs inom ramen för skolans uppdrag.

Barnombudsmannen kan se flera fördelar med reformen så som ökad samverkan mellan olika kompetenser i skolan, helhetssyn och tematisk inriktning och möjligheten till delaktighet och inflytande för eleverna även om försöket inte tycks ha inneburit att barn och unga har fått inflytande i egentlig mening över sin egen utbildning eller det övriga livet i skolan.

Målstyrning utan timplan kan dock riskera att leda till vaga, rättsosäkra och icke likvärdiga förhållanden och barns rättigheter riskerar att försvagas av lokala prioriteringar. Barnombudsmannen vill därför ta tillfället i akt att lyfta fram vikten av att barns rättigheter beaktas såsom rätt till utbildning och likvärdiga villkor, delaktighet och inflytande och andra relevanta rättigheter enligt barnkonventionen. Dessa rättigheter ska säkras och arbetet med genomförandet av barnkonventionen aktivt drivas på inom utbildningsväsendet på alla nivåer.

7 Om timplanen avskaffas
Delegationen föreslår att bilaga 3 till skollagen (timplanen) avskaffas. Om timplanen avskaffas vill Barnombudsmannen ur ett barnrättsperspektiv lyfta fram vikten av att reformen genomförs med beaktande av vad som föreslås i betänkandets kapitel 7.1.2 med en garanterad undervisningstid och skyldighet att redovisa denna; 7.1.3 garanti vad gäller ämnen som undervisningen ska omfatta; 7.2.1 en översyn av nuvarande mål- och uppföljningssystem, 7.2.2 utveckla och utvärdera måluppfyllelsen till flera årskurser; 7.3 kompetensutveckling av lärare och rektorer, ansvar för styrning; 7.4 särskilda insatser för implementering under tre år samt kapitel 7.5 om initierad forskning och utvärdering.

Barnombudsmannen vill särskilt betona betydelsen av att barn och unga ska ges förutsättningar att vara delaktiga även i utvärderingen av reformen i det fall den genomförs. Det är även angeläget att forskning kring hur barns och ungas rättigheter tillgodoses inom utbildningsväsendet stimuleras.

Barnet har rätt till att ha en god barndom och ungdom och rätt till utbildning och utveckling. Att arbeta temainriktat och skapa sammanhang mellan ämnen som i annat fall kan upplevas som fragmentariska kan ge goda förutsättningar för barn och unga att få vara delaktiga och införliva kunskaper och färdigheter som på ett bättre sätt orienterar dem för livet. Samtidigt kan det arbetssättet ge möjlighet för barn att få ingå i meningsfulla sammanhang med vuxna som har olika, kompletterande kompetenser. Flexibilitet är en förutsättning för helhetssyn, temaarbete, projektinriktat arbete och integration av ämnen till sammanhängande teman.

I ärendet har Eva Norén-Björn varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist