Föreskrifter om energideklaration för byggnader

Ställd till: Boverket
Diarienummer: 9.1:0825/06

De föreslagna föreskrifterna tas fram i anslutning till den nyligen antagna lagen om energideklaration för byggnader SFS 2006:985. Lagens syfte är bland annat att främja en god inomhusmiljö i byggnader. Detta syfte är viktigt för barns och ungas hälsa. Att få växa upp och vistas i ett hem, en förskola, skola, fritidslokal och andra lokaler med en god inomhusmiljö är främjande för en god hälsa.

Majoriteten av Sveriges barn och unga bor i småhus - 71 procent enligt Barn och deras familjer 2004, SCB. Barnombudsmannen anser att samhällets strävan bör vara att energideklarationen utformas så att den enskilda småhusägaren i normalfallet ska kunna fylla i den på egen hand utan att behöva bekosta dyrbara expertarvoden. Denna utgift konkurrerar med andra utgifter i barnfamiljens ekonomi. Barnombudsmannen har inga övriga synpunkter på remissunderlaget.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist