Slutbetänkandet (SOU 2006:51) Tillgänglighet, mobil TV samt vissa andra radio- och TV-rättsliga frågor

Ställd till: Utbildnings- och kulturdepartementet
Diarienummer: 9.1:0678/06

Barnombudsmannen har endast synpunkter på nedanstående avsnitt.

DEL III TV-programmens tillgänglighet för personer med funktionshinder
Barnombudsmannen instämmer i de krav som Handikappombudsmannen vid ett flertal tillfällen framfört i olika sammanhang, senast i rapporten Diskriminering och tillgänglighet till Diskrimineringskommittén (N 2006:06). De mål som Radio- och TV-lagsutredningen föreslagit för att bland annat gå Handikappombudsmannen till mötes är ett steg i rätt riktning.

Barnombudsmannen vill dock understryka att en proportionerlig andel av programmen som textas, teckenspråkstolkas, syntolkas eller förses med uppläst textremsa bör vara barn- och ungdomsprogram.
Föredragande i ärendet har varit utbildningsansvarig Eva Röyter.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist