Barns rätt till information m.m.

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer 9.1:0845/06

Barns rätt till information m.m.
Barnombudsmannen välkomnar de förslag som läggs i promemorian om barns rätt till information. Rätten till information är en viktig del i att uppnå delaktighet för barn enligt artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) men har hittills varit en försummad del i lagstiftningsarbetet rörande barns rätt att komma till tals.

Det är också viktigt att det inte i detta avseende görs en distinktion mellan processbehöriga och processobehöriga barn utan att utgångspunkten är att alla barn ska ha tillgång till relevant information inför att de ska höras i en fråga oavsett vilken processuell status barnen har. Det är därmed också önskvärt att regeringen i det fortsatta lagstiftningsarbetet ser över barns möjligheter till information i de mål och ärenden där barn inte är part i målet eller ärendet men ändå förväntas uttrycka en åsikt i den aktuella frågan. 

Juristen Lotta Dahlstrand har varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist