Betänkandet (SOU 2006:2) Omprövning av medborgarskap

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer: 9.1:0488/06


Barnombudsmannen väljer att endast yttra sig över de delar av utredarens förslag som avser konsekvenser för barn.

14.6 Omständigheter som skall beaktas vid prövningen
Barnombudsmannen anser att det är anmärkningsvärt att en persons familjeförhållanden och då särskilt dennes barn inte tycks ingå i de omständigheter som ska beaktas vid en prövning av återkallande av medborgarskap. Det är av synnerligen vikt att det i varje ärende görs en analys av de konsekvenser som ett beslut om fråntagande av medborgarskap har för den enskildes barn och att dessa vägs in i beslutsunderlaget. Här bör de regler som finns i den norska rätten kunna ge ledning för hur en sådan bestämmelse kan utformas.

14.7 Konsekvenser för barn
Utredaren föreslår att ett barn som är under 18 år och som fått sitt svenska medborgarskap samtidigt som en förälder eller på grund av att föräldern varit svensk ska, om inte vägande skäl talar däremot, fråntas sitt medborgarskap som en följd av ett beslut om förlust av förälderns medborgarskap.
 
Enligt artikel 8 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har barnet rätt att behålla sin identitet, innefattande medborgarskap, namn och släktförhållanden såsom dessa erkänns i lag, utan något olagligt ingripande.

Utredaren har bland annat anfört att hon inte funnit några uttalanden som ger någon vägledning om vilken närmare innebörd artikel 8 i barnkonventionen ger såvitt gäller frågan om förlust av medborgarskap. Hon kan därför inte se att artikel 8 skulle utgöra ett absolut hinder mot att i svensk rätt införa en återkallelsemöjlighet, som överensstämmer med medborgarskapskonventionen och konventionen om begränsning av statslöshet, i nu aktuella situationer.

Barnombudsmannen delar inte utredarens mening i denna del och anser att ett återkallande av medborgarskap är en kränkning av barnets identitet. Som stöd för denna tolkning vill vi uppmärksamma ett uttalande av FN:s barnrättskommitté som i sina Concluding Observations  över Australiens första rapport efter ratificerandet av barnkonventionen sade följande:

”The Committee is concerned that in some instances, children can be deprived of their citizenship in situations where one of their parents loses his/her citizenship.”…The Committee … recommends that no child be deprived of his/her citizenship on any ground, regardless of the status of his/her parents.

Kommittén rekommenderade således Australien att ändra sin lagstiftning för att förhindra att barn förlorar sitt medborgarskap som en följd av att en förälder gör det. Med anledning av detta avstyrker Barnombudsmannen utredarens förslag att göra det möjligt att i vissa fall frånta ett barn hans eller hennes medborgarskap som en följd av ett beslut om förlust av förälderns medborgarskap.

Föredragande i ärendet har varit juristen Lotta Dahlstrand och ansvarig jurist Charlotte Lenman.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist