Skrivelse från Socialstyrelsen – Vissa frågor om överförande, bevarande och gallring av dokumentation enligt SoL och LSS

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1:0845/06

Skrivelse från Socialstyrelsen – Vissa frågor om överförande, bevarande och gallring av dokumentation enligt SoL och LSS

Överförande av dokumentation när verksamhet övergår från offentlig verksamhet till enskild och vice versa
Barnombudsmannen delar Socialstyrelsens uppfattning om att det föreligger ett utredningsbehov rörande frågor om överförande och gemensam behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Bevarande och gallring
Barnombudsmannen tillstyrker de förslag som Socialstyrelsen lämnar rörande bevarande och gallring för dokumentation i enskild verksamhet. Vi anser dock att även handlingar som har samband med boende som avses i socialtjänstlagen 5 kap. 7 §) ska överlämnas till socialnämnden, i enlighet med Socialdepartementets förslag i promemorian Bevarande av dokumentation vid vissa placeringar av barn.

I detta ärende har juristen Lotta Dahlstrand varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist