Vissa frågor rörande ungdomsvården inom SiS

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1:0775/06


Beslut om tillfällig placering
Barnombudsmannen att det kan finns ett praktiskt behov av att förenkla processen när unga intagna behöver under en kortare period vistas i ett annat hem än det hem där man är placerad. Vi saknar dock i förslaget regler om vem som ska fatta beslut om tillfällig placering samt en tidsgräns för hur länge en tillfällig placering ska få fortgå. Vi anser också att socialnämnden ska underrättas om varje tillfällig placering. Vi ställer oss dessutom mycket tveksamma till att beslutet om tillfällig placering inte ska kunna överklagas.

Inlåsning under nattvila av ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård
Barnombudsmannen anser att inlåsning av ungdomar under nattetid ska kunna tillgripas endast i rena undantagsfall och då endast med stöd i lag. Det är anmärkningsvärt att det föreslås att detta ska regleras endast i föreskrifter. Det föreligger ett flertal oklarheter i SiS skrivelse som kan medföra en stor rättsosäkerhet för de unga intagna. Ska det tillskapas en möjlighet till inlåsning är det viktigt att det görs i lagtext och att regelns karaktär av undantagsregel är tydlig och att de förutsättningar som ska föreligga för att inlåsning ska få ske under nattvilan är klara. Det är i nuläget en allvarlig brist i SiS skrivelse. I skrivelsen saknas också en redogörelse för hur inlåsningen ska ske, till exempel om de unga ska vistas ensamma, i grupp eller vilken vuxennärvaro som ska finnas. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma detta med tanke på att SiS själva rapporterat om de placerade ungdomarnas alarmerande psykiska ohälsa där 31 % av flickorna och 13 % av pojkarna känner för att skada sig själva och där många redan gjort självmordsförsök under sin uppväxt. Det är därför av yttersta vikt att tillsynens omfattning och innehåll är tydlig och lagreglerad.  Det framgår inte heller vem som ska ta ett beslut om inlåsning vilket måste vara tydligt. Det sägs vidare i skrivelsen att beslutet om inlåsning ska dokumenteras men inte vara överklagbart. Dokumentationsskyldigheten framgår dock inte av den föreslagna lagtexten. Vi anser dessutom att socialnämnden och/eller att SiS centralmyndighet omedelbart ska underrättas om beslut om inlåsning.  Barnombudsmannen är dessutom ytterst tveksam till att beslutet inte ska kunna överklagas.
 
Barnombudsmannen vill dessutom i sammanhanget understryka vikten av att ansvaret för tillsynen av SiS:s institutioner ses över.  Det är enligt vår mening ett mycket viktigt uppdrag som Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten har att utföra.

Juristen Lotta Dahlstrand har varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist