Revidering av Boverkets byggregler avsnitt 3 och 8 med följdändringar i avsnitt 1 och 6

Allmänt

Barnombudsmannen välkomnar förslaget till revidering av Boverkets byggregler avsnitt 3 och 8, som innehåller förändringar som gynnar tillgänglighet för barn och unga och barns skydd mot olyckor. Avsnitt 8  föreslås få en annan disponering som enligt Barnombudsmannen tydliggör reglerna  om barns säkerhet.

Ställd till: Boverket
Diarienummer: 9.1:1140/06


3:1 Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
3:122 Det är positivt att byggregler avseende tillgängliga gångvägar, angörings- och parkeringsplatser vid byggnader enligt 3:122 har förtydligats och skärpts. Barnombudsmannen uppskattar att friytor nämns som målpunkt, eftersom det är viktigt ur ett barnperspektiv. En friyta kan exempelvis vara en lekplats, bollplan eller en gemensam uteplats. Barn och ungdomar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga har i många fall inte lika god tillgång till möjligheter för utelek och utevistelse som andra barn och unga.  Barnombudsmannen skulle därför gärna se att det i de allmänna råden fanns råd om hur själva friytan, till exempel förskolans gård, skolgården eller bostadsområdets lekplats, kunde göras tillgänglig för alla barn, inte endast gångvägen till den. Detta anser Barnombudsmannen vara ett angeläget utvecklingsområde.

Avsnitt 8 Säkerhet vid användning
Barnombudsmannen uppskattar att den föreslagna revideringen innebär större skydd för barn mot olycksfall i och med att regler införs för klämskydd i dörrar, skärpta regler för glas i bostäder, lägre tillåtna temperaturer på metallytor samt hänvisning till del 1 i standardsamlingen om utformning av lekredskap. Till exempel föreslås krav på stötdämpande underlag under lekredskap bli föreskrift och inte enbart allmänt råd.

Barnombudsmannen uppskattar också den nya redigeringen av avsnittet, som ger en tydligare bild av säkerhetsföreskrifterna. Barnombudsmannen instämmer i att de särskilda reglerna för barns skydd behandlas i anslutning till aktuell sakfråga. Barnperspektivet ”mainstreamas” på det viset och riskerar inte lika lätt att förbises.

8:351 Skydd mot skärskador
Barnombudsmannen anser att det i det allmänna rådet bör ingå att samma säkerhetskrav ställs på glas i dörrar i bostäder som i förskolor och skolor.

Om utvecklingen inom byggandet innebär fler och större glasytor i bostäder i form av större fönster, glasade uterum med mera, bör rådet kompletteras med att säkert glas enligt samma klassificering som gäller förskolor används i bostäder för glasytor där avståndet till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter.

8:411 Värmeinstallation och 8:412 Spisugn, diskmaskin, tvättmaskin o.d.
Barnombudsmannen anser att när det gäller det allmänna rådet om heta ytor bör det kompletteras med skydd mot ofrivillig beröring om yttemperaturen överstiger 60 grader, oavsett om det är metall eller andra material. Barnombudsmannen anser att i Europasamarbetet bör Sveriges representanter konsekvent arbeta för denna gräns, för att undanröja eventuella handelshinder.

I handläggningen av detta ärende har Inger Andersson Kagios, utredningsansvarig, medverkat.


Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist