Betänkandet Patientdatalag och läkemedel m.m. (SOU 2007:48)

Ställd till: Socialdepartementet
Diarerienummer: 9.1:1197/07

Barnombudsmannen har inga synpunkter på ifrågavarande betänkande.

Lena Nyberg
Barnombudsman


Charlotte Lenman
Ansvarig jurist