Två nya statliga specialskolor (SOU 2007:30)

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 9.1:0768/07

Inledning
Barnombudsmannen har givits möjlighet att lämna synpunkter på delbetänkandet av Utredningen om statliga specialskolor. Barnombudsmannen vill inledningsvis framföra att det saknas en barnkonsekvensanalys som underlag till utredningens förslag.

3 Ekeskolan och Hällsboskolan återetableras som statliga specialskolor
Barnombudsmannen stöder inte utredningens förslag att det i 7 kap. 1 § skollagen införs en bestämmelse med innebörden att den statliga specialskolan ska omfatta elever med synskada och ytterligare funktionshinder respektive språkstörning samt att förordningen om visstidsutbildning vid särskilda resurscenter (2004:203) upphör.

Barnombudsmannen ser inte att utredningen redovisar några starka motiv till att visstidsutbildningen ska läggas ned till förmån för att specialskolorna återetableras. Utredningen tar snarare upp flera positiva erfarenheter av specialskolans verksamhet under de år som visstidsutbildning funnits. Att eleverna fått möjligheter att vara tillsammans med sin familj framhålls som en viktig aspekt av denna form av utbildning.

Skälet till Barnombudsmannens ställningstagande har sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) Enligt barnkonventionen är familjen den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmar och särskilt för barns utveckling. Barnkonventionen trycker också på att barnet för att utvecklas harmoniskt bör växa upp i en familjemiljö.

Enligt artikel 9 ska konventionsstaterna säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa.

En konsekvens av barnkonventionen är att barn inte ska separeras från sina föräldrar. Barn med funktionshinder är dessutom mer sårbara än andra och behöver skydd och extra stöd.

Även om skolorna kan ligga i närheten av barnens hemmiljöer och det finns möjligheter till pendling så finns det andra familjer som kan tvingas flytta och bryta upp för att komma nära skolan. Det finns familjer som inte vill att deras barn ska bo borta.

Barnombudsmannens slutsats är således att samhället inte ska bidra till att barn måste leva åtskilda från sina föräldrar. Därför kan Barnombudsmannen inte stödja utrednings förslag som kan innebära att barn från 6 års ålder kan komma att leva utan sina föräldrar på internat.

Barnombudsmannen stöder i stället ett bibehållande av den nuvarande formen av visstidsutbildning. Den utbildningen medger flexibilitet genom att barnen främst bor hemma och kan under kortare tid ta del av den specialkompetens som visstidsutbildningen kan erbjuda.

3.2. Hemkommunernas roll
Hemkommunerna har ansvaret för barnens skolgång. Genomförs utredningens förslag kan man inte garantera att varje hemkommun gör sitt yttersta för att ge alla barn den skolgång som de har rätt till.

Barnombudsmannen har i sitt yttrande till lagrådsremissen angående en ny skollag framfört att: ”Vi anser att det inte är acceptabelt att en skolenhet kan hävda betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för att neka att ta emot en elev eller för att flytta en elev till en annan skolenhet. Som tidigare sagts under 12.7 och 12.8 kan det inte anses stå i överensstämmelse med icke-diskrimineringsprincipen i barnkonventionen och med regeringsformen att exempelvis barn med funktionshinder inte ska kunna gå i den skola som eleven och hans eller hennes vårdnadshavare önskar.”

Kommunerna ska med andra ord inte kunna hänvisa till ekonomiska och organisatoriska skäl till att man inte ger de resurser som krävs, liksom att vägra ta emot barn med behov av särskilt stöd.

Om det finns en specialskola (internat) utanför barnets hemkommun som har undervisning som är lämplig för det enskilda barnet kan det bli allt för lätt för kommunerna att hänvisa barnet dit som enda alternativ. Risken är att det kommer att ske under ”tvång” eftersom kommunerna anser att man inte kan erbjuda barnet den undervisning som barnet har rätt till. Man köper sig fri.

Barnombudsmannen anser att varje kommun ska stärka lärarkompetensen i grundskolan och särskolan. Det är viktigt att se till att kommunerna får de resurser och den kompetens som behövs för ge alla barn med behov av särskilt stöd den undervisning de har rätt till.

Intentionerna ska vara att ge alla barn likvärdiga möjligheter att få en tryggad skolgång i den skola som familjen anser vara bäst. Barnets skolgång ska ske så nära hemmet som möjligt.

Kommunerna borde kunna garanteras tillräckliga ekonomiska resurser från staten så att inget barn blir utan särskilt stöd.

Stärk det specialpedagogiska stödet
Barnombudsmannen anser att det är viktigt att utveckla stödet till barnet och kompetensen och utvecklingen av specialpedagogiken. Stödet till barnet gäller även det personliga stödet av utbildade assistenter. Ingen assistent ska behöva sluta för att pengar saknas eller att någon annan assistent som arbetat längre ska få tjänsten.

Specialpedagogiska institutet finns som resurs för pedagogerna i skola och förskola. Det är angeläget att utveckla och utöka det specialpedagogiska stödet så att skolan kan möta varje barns behov.

Stärk stödet till familjen – föräldrarna
Barnombudsmannen anser att kommunerna bör utveckla sina insatser genom att säkerställa det stöd som föräldrar efterfrågar för att klara av föräldraskapet så att en skolplacering på internat inte blir en form av avlastning. Det är angeläget att ge föräldrarna det stöd de behöver för att kunna vara föräldrar.

3.6 Uppföljning och utvärdering
Utredningen föreslår att Utbildningsdepartementet tar initiativ till en uppföljning och utvärdering av verksamheten i den statliga specialskolan efter några års verksamhet och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) artikel 12 har barnet rätt att komma till tals i frågor som berör dom. Om utredningens förslag genomförs anser Barnombudsmannen att man i samband med uppföljning och utvärdering inhämtar synpunkter från eleverna själva och inte enbart från vårdnadshavare och skolan.

I detta ärende har projektledaren Tove Rinnan varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman