Departementspromemorian (Ds 2006:24) Förbättrad tolkservice – språktest, nationellt register, statistik

Barnombudsmannen lämnade den 26 september 2005 ett yttrande över Betänkandet (SOU 2005:37) Tolkutbildning – nya former för nya krav. I vårt yttrande beklagade vi att varken direktiven till utredningen eller utredningen själv berört frågan om tolkning med och för barn.

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarenummer: 9.1:0169/07


Barnombudsmannen föreslog att professionella tolkar med särskild kompetens i att tala med barn i olika åldrar, inklusive barn med traumatiska erfarenheter skulle utbildas och användas. Barnombudsmannen föreslog vidare att en särskild auktorisation av barntolkar skulle införas.

Inte heller i rubricerade betänkande har tolkning med och för barn berörts.

Barnombudsmannen föreslår därför att en särskild utredare ska få i uppdrag att analysera och utreda vilka särskilda krav i form av kompetens, utbildning med mera som tolkning för och med barn ställer på kontakttolken och hur en särskild utbildning för barntolkar ska utformas.
 
Då inget av promemorians förslag berör barn väljer Barnombudsmannen att inte ta ställning till dessa.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist