Departementspromemorian (Ds 2007:1) Preskription vid allvarliga brott

Justitiedepartementet
Diarienummer: 9.1:0354/07

Barnombudsmannen tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian och välkomnar särskilt förslaget att preskriptionstiden för könsstympning som begås mot barn förlängs på så sätt att preskriptionstiden börjar löpa först den dag målsäganden fyller eller ska ha fyllt arton år.


Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist