Departementspromemorian (Ds 2007:5) Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Diarienummer: 9.1:0279/07
Ställd till: Justitiedepartementet


Barnombudsmannen har inte något att erinra angående departementspromemorians specifika förslag och bedömningar. Vi önskar dock yttra oss över det faktum att promemorian genomgående saknar ett barnperspektiv.

När man diskuterar en reform av påföljdssystemet för psykiskt störda lagöverträdare bör man ta hänsyn till att vissa av dessa, om än ett fåtal, inte har fyllt arton år, det vill säga att de är att betrakta som barn enligt artikel 1 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Enligt 30 kapitlet 5 § brottsbalken får personer under arton år endast dömas till fängelse om det föreligger synnerliga skäl. Det är viktigt att framhålla att oavsett om den unge döms till fängelsestraff eller överlämnas till rättspsykiatrisk vård så bör den unge lagöverträdaren inte placeras tillsammans med vuxna lagöverträdare.

Ytterligare en aspekt som bör lyftas fram är att det finns barn som har föräldrar som lider av en allvarlig psykisk störning och är dömda för brott. Oavsett om barnets förälder döms till fängelse eller överlämnas till rättspsykiatrisk vård har barnet rätt till kontakt med föräldern enligt artikel 9 i barnkonventionen. Givetvis måste barnets rätt till skydd alltid särskilt beaktas i samband med sådan kontakt. Barnets rätt att få information och få uttrycka sina åsikter om en eventuell kontakt är också en grundläggande rättighet som barnet har. Om barnet ska ha möjlighet att ha en trygg kontakt med en förälder som har en allvarlig psykisk störning och som har begått brott ställer det höga krav på personalens kompetens.

Vid genomförandet av en eventuell reform av påföljdssystemet för psykiskt störda lagöverträdare anser Barnombudsmannen sammantaget att barnperspektivet bör belysas i större utsträckning.


Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist