EU-kommissionens grönbok om ett Europa fritt från tobaksrök

Diarienummer: 9.1:0233/07
Ställd till: Socialdepartementet


Inledning
Exponering för miljötobaksrök (passiv rökning) sker för små barn mest i hemmet och för ungdomar dessutom ute i samhället – ofta i nöjesvärlden, och ibland som anställda på arbetsplatser med serveringsverksamhet.
 
Det finns goda exempel från den svenska mödrahälsovården på hur hälsovårdspersonalen vid hälsokontroller under graviditet genom information om miljötobaksrökens risker för fostret och det lilla barnet kan motivera de blivande föräldrarna att sluta röka. Lika goda exempel finns från barnhälsovården på hur nyblivna föräldrar kan avstå från att röka i det lilla barnets miljö.

Det har hittills visat sig vara betydligt svårare att förmå framför allt många unga flickor att avstå från att börja röka. Andelen unga flickor som röker är fortfarande stor och andelen unga pojkar som använder tobak är ungefär lika stor, men av den är det en stor andel som använder snus.

Många ungdomar arbetar som serveringspersonal på restauranger, kaféer, pubar och barer och blir därmed utsatta för mycket miljötobaksrök i de länder där det ännu inte finns förbud mot rökning i sådana lokaler.

IV – Rökfrihetsinitiativets räckvidd
Barnombudsmannen anser att rökfrihet i princip bör vara generell inomhus I alla arbetsplatser och offentliga lokaler.
 
V – Policyalternativ
Som man skriver i dokumentet finns det flera olika policyalternativ för att uppnå målen för rökfrihet. Barnombudsmannen anser att ett flertal alternativ kan användas och anpassas efter inställningen i befolkningsgrupperna i de olika länderna i gemenskapen för att på bästa sätt nå målen. När det gäller val av olika sätt att reglera rökning på arbetsplatser och offentliga lokaler bör barnkonsekvensanalyser föregå besluten. Barn och unga är grupper som på olika sätt kan bli utsatta för exponering av miljötobaksrök tidigt i sina liv.

Välriktade och skickliga informationskampanjer parallellt med en öppen samordningsmetod förefaller vara en god väg framåt mot en bindande lagstiftning på EU-nivå, som kan föreslås när tiden är mogen för det.

När det gäller att nå unga människor med budskapet om hälsorisker för dem själva och för deras omgivning av tobaksrökning, måste man enligt Barnombudsmannens mening, hitta argument som inte enbart pekar på riskerna för sjukdom och död längre fram i livet utan sakskäl som visar på vad man kan vinna redan på kort sikt med att inte röka. I framtagandet av sådana hälsobudskap till unga människor är det därför mycket värdefullt att samarbeta med barn och ungdomar.

I handläggningen av detta ärende har Inger Andersson Kagios, utredningsansvarig, medverkat.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist