Vägverkets förslag till ändringar i regelverket avseende moped

Ställd till: Näringsdepartementet
Diarienummer: 9.1:0312/07


Inledande synpunkter
I Barnombudsmannens uppgift ligger bland annat att bevaka barns och ungas intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter - barnkonventionen. Vi konstaterar inledningsvis att de förslag som remissen gäller i störst utsträckning och i första hand gäller dem som omfattas av barnkonventionen, barn och unga upp till 18 års ålder.

Riksdagen antog 1999 en nationell strategi för genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter. I strategin slås fast att barns och ungas delaktighet i samhälls- och trafikplaneringen ska utvecklas.

Ett annat mål för genomförandet av barnkonventionen i Sverige som också lyfts fram i strategin är att alla beslut ska föregås av barnkonsekvensanalyser.
 
Barnombudsmannen finner det angeläget att göra dessa påpekanden då vi i Vägverkets underlag för sina förslag saknar uppgifter om att barn och ungas synpunkter inhämtats som en del i beredningsarbetet. Vi saknar också uppgifter om i vilken utsträckning Vägverket genomfört en analys av vilka konsekvenser förslagen får för olika grupper av barn och unga.

Det är viktigt att barns och ungas ”expertkunskap” tas till vara vid utformning av förslag som berör dem och att deras kunskaper blir en naturlig del av barnkonsekvensanalysen. Vägverket är, enligt vår uppfattning, den myndighet som nått längst när det gäller att genomföra barnkonsekvensanalyser i sin ordinarie verksamhet. Detta förhållande gör det särskilt förvånande att någon sådan inte ingår i remissmaterialet.

Synpunkter i sak
Mot bakgrund av våra inledande synpunkter och underlaget för remissen vill Barnombudsmannen redovisa följande synpunkter i sak.

Vi vill först betona att vi anser det mycket angeläget att säkerheten för oskyddade trafikanter förbättras i all den utsträckning det är möjligt. Unga förare av och passagerare på mopeder, såväl klass I som II, är, som remissunderlaget visar, utsatta trafikantgrupper. Trots detta konstaterande är det Barnombudsmannens uppfattning att Vägverket bör komplettera sitt remissunderlag med att inhämta  barns och ungas synpunkter och med en heltäckande barnkonsekvensanalys.

De huvudsakliga skälen, vid sidan av att det är självklara krav enligt barnkonventionen är följande.

Barnombudsmannen har haft anledning att engagera sig i frågor om säkra skolvägar, med särskild betoning på de minsta skolbarnen. Det är svårt att avgöra hur barns och föräldrars val av skolväg och färdsätt till och från skolan påverkas av en ökad mopedtrafik på cykelbanor och gång och cykelbanor. Om en konsekvens blir att fler föräldrar känner sig tvingade att köra sina barn i bil till och från skolan skapar det en ökad biltrafik kring skolorna och nya säkerhets- och miljöproblem.

Av den olycksstatistik Vägverket presenterar i underlaget för sina förslag framgår att dödsolyckor påfallande ofta sker i korsningar och att detta gäller i ungefär lika hög grad i tätbebyggt område som utanför tätbebyggt område. Det kan tala för att insatser som kan öka denna unga trafikantgrupps säkerhet vid korsande trafik skulle visa sig mer ändamålsenlig än åtgärder som ökar kontaktytorna mellan oskyddade trafikkanter.

Barnombudsmannen tillstyrker den del av förslaget som avser höjd ålder för att skjutsa respektive att ta bort möjligheten att ta med extra passagerare på moped.

I ärendet har Marina Gunnmo Grönros varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist