SBU-utredningen Nyttan av att berika mjöl med folsyra i syfte att minska risken för neuralrörsdefekter (NTD)

Diarienummer: 9.1:0355/07
Ställd till: Livsmedelsverket

Barnombudsmannen anser att Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering speglat frågan om berikning av mjöl med folsyra på en förtjänstfullt sätt. Enligt artikel 6 i FN:s konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska varje barn tillförsäkras rätt till liv och överlevnad. Detta innebär att samhällets insatser ska utformas för att skapa goda levnadsförhållanden för varje barn.

Rapporten har visat att det är möjligt att förebygga neuralrörsdefekter (NTD) så att ett 10-tal färre barn per år föds med dessa. Detta kan ske med hjälp av obligatoriskt berikning av kost med folsyra, företrädesvis mjöl. Samtidigt har utredningen visat att denna åtgärd kan ha negativa konsekvenser för barn och ungdomar i allmänhet, som är storkonsumenter av bröd.

Barnombudsmannen anser att det finns starka skäl att stödja SBU- utredningens beslutsalternativ 2, som innebär att ansvariga beslutsfattare bör ha en avvaktande hållning i berikningsfrågan.

Förebyggande informationsinsatser
Utredningen tar upp förslag till hur förebyggande informationsinsatser kan utformas till berörd målgrupp, dvs kvinnor i fertil ålder.

Barnombudsmannen anser att det är högst angeläget att snarast utforma lättillgänglig information till den aktuella målgruppen och använda mödra- och barnhälsovården som en naturlig plattform för denna information. Kunskapen om folsyrans betydelse för en gynnsam utveckling för ett foster bör vara lika självklar för alla blivande mödrar som att rökning och alkohol är skadligt. Denna information bör utformas så att man även når kvinnor med invandrarbakgrund.

Frivillig berikning av mjöl
Utredningen diskuterar åtgärder för att det ska finnas berikat mjöl på marknaden.
Barnombudsmannen anser att det är angeläget att påverka att marknaden tillhandhåller berikat mjöl i handeln. Det bör även finnas information om att det kan finnas hälsorisker för barn och unga som konsumerar berikat mjöl.

I ärendet har projektledaren Tove Rinnan varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist