Skyddet för den personliga integriteten (SOU 2007:22)

Diarienummer: 9.1:0704/07
Ställd till: JustitiedepartementetBarnombudsmannen är positiv till att barns rätt till integritetsskydd uppmärksammats av Integritetsskyddskommittén.

Barnombudsmannen instämmer i att barnets möjligheter att hävda sin rätt till integritetsskydd är begränsad. Det finns en konflikt mellan föräldrarnas bestämmanderätt och barnets rätt att komma till tals, som kan leda till att barnets integritet inte fullt ut respekteras. Barnombudsmannen anser därför att det är av stor vikt att Integritetsskyddskommittén i sitt fortsatta arbete närmare behandlar frågan om hur barnets inställning så långt som möjligt kan klargöras och dess integritetsskydd förstärkas i enlighet med barnets bästa.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist