Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften (Ds 2007:13)

Barnombudsmannen välkomnar ett efterlängtat förslag att genom straffrätten motarbeta vuxnas sexuella kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget är väl motiverat eftersom kontakterna i fråga, precis som utredaren konstaterar, helt saknar legitimitet oavsett vilket innehåll kontakterna har.

Diarienummer: 9.1:0653/07
Ställd till: Justitiedepartementet


Barnombudsmannen tillstyrker att det i 6 kap. brottsbalken införs en ny bestämmelse om straffansvar för kontakt med barn i sexuellt syfte.

Barnombudsmannen är positiv till att utredaren valt att lägga fullbordanspunkten för det föreslagna brottet redan när den vuxne tar kontakt med barnet i sexuellt syfte. Härigenom kan allvarliga skadeverkningar för barnet förhindras i tid. Ett barn har en ovillkorlig rätt att fredas från oönskade angrepp som kränker hans eller hennes rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet.

Det är också positivt att straffansvar enligt förslaget får en teknikneutral utformning, att oavsett hur kontakten tas ( via Internet, telefon, eller på annat sätt) så ska straffansvar inträda.

Barnombudsmannen är också positiv till att det i förslaget inte ställs krav på att kontakterna ska ha initierats av den vuxne, inte heller att kontakterna ska ha förekommit vid minst ett antal tillfällen för att straffbestämmelsen ska bli tillämplig.

Barnombudsmannen tillstyrker utredarens förslag att för straffansvar inte bör krävas att kontakterna har haft sådant innehåll att den vuxnes sexuella motiv objektivt sett framgår av kontakternas innehåll. Även kontakter som saknar inslag av sexuella anspelningar och förslag ska därmed kunna omfattas av straffbestämmelsen.

Utredaren föreslår att det inte ska krävas att det kan styrkas exakt vilken typ av sexualbrott som den vuxne förövaren har haft för avsikt att begå. Barnombudsmannen stöder förslaget och delar utredarens uppfattning att ett sådant krav skulle medföra oöverstigliga bevisproblem eftersom gärningsmannens planering i många fall inte har framskridit så långt att det går att styrka exakt vilken typ av tänkt gärning som föranlett kontakterna.

Utredaren har föreslagit att ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § brottsbalken bör omfatta också kontakter med barn i sexuella syften. Barnombudsmannen har ingenting att invända mot förslaget.

Barnombudsmannen instämmer i utredarens bedömning att för att en kriminalisering ska bli effektiv är det viktigt att polisen utnyttjar redan befintliga möjligheter att använda sig av provokativa arbetsmetoder, så som till exempel spaning på mötesplatser på Internet i form av övervakning av vad som sägs i gruppdiskussioner, i syfte att erhålla bevis mot misstänkta förövare.

Slutligen vill Barnombudsmannen framhålla att kriminaliseringen av vuxnas kontakter med barn i sexuella syften är en viktig del i att försöka komma åt den typen av företeelser på bland annat Internet. Andra viktiga delar, vilket utredaren också nämner är skolornas, Internettjänstleverantörernas och polisens förebyggande arbete, som kan leda till ökad medvetenhet och bättre säkerhetstänkande bland barn, ungdomar och deras föräldrar. Barnombudsmannen anser att en annan viktig del är att angripa problemet från andra hållet, nämligen genom att utveckla och erbjuda vård och uppföljning till de vuxna som kontaktar barnen i sexuella syften.

Barnombudsmannen anser att en kriminalisering av vuxnas kontakter med barn i sexuella syften kan fungera som en viktig signal från samhällets sida. Det gäller inte minst till barn. Om barn och ungdomar vet att det är olagligt för en vuxen att kontakta ett barn på det här sättet, kan incitamentet att berätta om kontakterna för ansvarsfulla vuxna stärkas. Det gäller både när de själva kontaktas och när de märker att andra barn kontaktas.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist