Förslag till inriktningsdokument för ett myndighetsgemensamt barnsäkerhetsarbete

Ställd till: Räddningsverket
Diarienummer: 9.1:0861/07


Allmänna synpunkter
Barnombudsmannen anser att det förslag till inriktningsdokument för ett myndighetsgemensamt barnsäkerhetsarbete som presenteras är väl genomarbetat. Däremot anser Barnombudsmannen att tidsutdräkten från det datum Räddningsverket fick uppdraget att samordna samhällets förebyggande insatser för barns och ungas säkerhet till det framtida datum då ett konkret arbete kan påbörjas är alltför stor.

Barnombudsmannen vill understryka vikten av att arbetet för barns säkerhet och utveckling går hand i hand och förutsätter därför ett nära samarbete framöver för ömsesidig kunskapsuppbyggnad mellan den myndighet som har ansvar för samordningen av samhällets insatser för barnsäkerhet respektive den myndighet som fått i uppdrag att verka för utveckling av stimulerande utemiljöer för barn.

Barnombudsmannen vill understryka vikten av att i framtagandet av den nationella planen ha kontakt med barn och unga för att ta tillvara deras synpunkter i olika säkerhetsfrågor och därigenom ge barn och unga möjlighet att ha inflytande i säkerhetsarbetet. Det är också en nödvändig ingrediens i en barnkonsekvensanalys av arbetet med den nationella planen.

I det förebyggande arbetet för barns och ungas säkerhet måste också könsperspektivet alltid vara levande. Det behöver analyseras varför ett kön drabbas mer av vissa skador och hur riskerna på bästa sätt kan förebyggas med könsperspektivet i åtanke.

2 Prioriteringar

2.1 Prioriteringsgrunder


Påverkansmöjligheter
Barnombudsmannen anser att ett långsiktigt arbete med åtgärder för att förebygga risker som anses svåra att påverka, men som är allvarliga, måste löpa parallellt med arbetet med risker som anses lättare att påverka. I annat fall riskerar dessa förhållanden att aldrig uppmärksammas. Det är därför tveksamt om begreppet påverkansmöjligheter ska vara en prioriteringsgrund.

2.2.2 Fritidsmiljön 
Tillfälligt boende
Barnombudsmannen föreslår att texten under rubriken formuleras enligt följande:
"Miljön 'tillfälligt boende' bör uppmärksammas ur barnsäkerhetssynpunkt eftersom många barn och unga vistas i sådana boende. Allvarliga olyckor är lyckligtvis sällsynta, men om de sker så har de potential att få mycket svårartade följder. Begreppet tillfälligt boende kan innefatta miljöer som hotell, lägergårdar, campingplatser eller boende i samband med festivaler och stora idrottstävlingar m.m. Frågor som borde tas upp för att förebygga skador i detta sammanhang är exempelvis brandrisk, utrymning och produktsäkerhetsfrågor”.

2.2.6 Ej miljöspecifika problemområden
Produktsäkerhet
Barnombudsmannen anser att det är otydligt formulerat och svårt att förstå för den oinvigde hur myndigheters olika syn på marknadskontroll påverkar effektiviteten i kontrollerna. Här behövs tydligare skrivningar.

3 Strategi för det fortsatta arbetet
Hembesök i familjer med små barn
I Sverige ingår det i barnhälsovårdens uppgift att göra hembesök och informera om barnsäkerhet. Det är därför viktigt att tillräckliga resurser avsätts till det förebyggande arbetet på barnavårdscentralerna/vårdcentralerna och att barnhälsovården har tillgång till aktuella fakta och aktuellt informationsmaterial att delge föräldrarna. Det har kommit till Barnombudsmannens kännedom att det finns en efterfrågan från barnhälsovården av detta.

3.1 Samverkan med andra aktörer
Det föreslagna inriktningsdokumentet ska leva kanske upp till fyra år. Denna remissversion bör därför gås igenom och referenser till nu aktuella händelser beskrivas i mer allmänna termer. Ett exempel på detta finns på sidan 20, de två sista meningarna i första stycket.

I detta ärende har utredningsansvarig Inger Andersson Kagios medverkat.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist