Betänkandet (SOU 2007:17) Äktenskap för par med samma kön - Vigselfrågor

Ställd till: Justitiedepartementet
Diariemnummer: 9.1:0835/07


Barnombudsmannen kan inte se att det blir någon skillnad för barnet om han eller hon lever i en familj där samkönade föräldrar har ingått äktenskap jämfört med om föräldrarna har registrerat ett partnerskap. Barnombudsmannen har därför inga ytterligare synpunkter på förslagen.

Föredragande i ärendet har varit juristen Eva Röyter.

Lena Nyberg
Barnombudsman
 
Charlotte Lenman
Ansvarig jurist