Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1:1170/07

Barnombudsmannen har tagit del av delbetänkandet och vill mycket kortfattat framföra att myndigheten inte har några omfattande synpunkter att anföra, med anledning av förslagen. Det är dock viktigt att framhålla att det är angeläget att legitimiteten för vad som avsågs med assistansreformen upprätthålls. Därför är det bra att samhället söker förhindra att assistansersättning används för annat än för personlig assistans. I det sammanhanget är det därför bra med förtydliganden i regelverket. De särskilda skäl som kommittén har pekat ut (4.3 Betalning från assistansanordnare till assistansberättigad) tycks rimliga, men Barnombudsmannen har ingen specifik kompetens att avgöra den reella ekonomiska och eventuella sociala effekten av de samlade föreslagna justeringarna i regelverket, och har svårt att förutse på vilket sätt detta kan komma att påverka situationen för de barn och unga som idag brukar assistans.

Barnombudsmannen vill därför framföra att det kanske kan vara värdefullt att inom en relativt kort tidsperiod utvärdera huruvida dessa åtgärder, i syfte att strama upp den tillbörliga användningen av assistansersättning, haft avsedd effekt.

Barnombudsmannen delar för övrigt kommitténs bedömning att det är mycket angeläget att dessa regeländringar tydligt kommuniceras till samtliga brukare. Inom ramen för den föreslagna informationsinsats, som Försäkringskassan föreslås få i uppdrag att genomföra, vill Barnombudsmannen passa på att betona att det vore angeläget att särskild information även utformas för att möta informationsbehovet hos barn och unga som är brukare.

Föredragande i detta ärende har varit Malin Dahlberg Markstedt.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist