Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning (SOU 2007:113)

Barnombudsmannen har fått Alkoholkommitténs rubricerade delbetänkande för synpunkter och väljer att i första hand kommentera de förslag och överväganden som är av betydelse för barn och ungdom.

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1:0007/08

Kap.2 Privatinförsel av spritdrycker, vin och starköl.

Kap 2.6 Överväganden och förslag
Barnombudsmannen anser att yrkesmässig befordran av alkohol, vilket i första hand innebär postorderförsäljning och att kontakt ofta sker via Internet, inte är en önskvärd utveckling. Om vi till följd av EG-rättsliga regler tvingas att tillåta denna hantering måste vi ha tydliga regler om hur ålderskontrollen ska kunna garanteras.

Barnombudsmannen stöder förbudet att lämna ut alkoholhaltiga drycker till personer under 20 år och understryker vikten av att ålderskontroll och tillsyn av denna bestämmelse utvecklas och genomförs.

Barnombudsmannen stöder förslaget att den som överlämnar (langar) alkohol till personer under 20 år ska kunna lagföras och anser att påföljden för detta brott bör vara av en sådan karaktär att vuxna personer avhåller sig från detta.

Kap. 3 Indirekt reklam

Kap 3.8 Överväganden och förslag
Barnombudsmannen beklagar att utredningen till följd av EG-rättsliga hänsyn och hänsyn till Europeiska kommissionen tvingas föreslå ett slopande av regeln i 4 kap. 11 b § Alkohollagen.  Ombudsmannen har erfarit att det finns kunskap som pekar i riktning mot att reklam för varor som kan finnas med både hög, låg eller ingen alkoholhalt får effekt för ungdomars alkoholvanor.

I en tidigare statlig utredning om alkoholreklam (SOU 1988: 8) konstaterades att en reklamkampanj för lättöl ökade försäljningen av samma märkes starköl. I betänkandet ”Alkoholreklam i tryckta skrifter i ett folkhälsoperspektiv” (SOU 2003:69) sägs att det ur folkhälsosynpunkt också måste ses till vilka icke önskvärda effekter som kan påvisas av ett reklambudskap. Reklamen kan förstärka positiva attityder till alkohol, till att dricka eller vilja dricka. Alkoholreklamen kan ändra beteenden och öka konsumtionen bland dem som redan dricker, uppmuntra till större kvantiteter eller fler dryckestillfällen, eller den kan få konsumenter att avstå från att skära ner på sitt drickande eller helt enkelt ge upp sina försök. I betänkandet sägs också att senare forskning har visat ett samband mellan alkoholreklam och unga människors uppfattning om alkohol och dess skadlighet. Alkoholreklam främjar och förstärker uppfattningen hos unga att alkoholdrickande är positivt, glamoröst och relativt riskfritt.

Barnombudsmannen föreslår att Alkohollagsutredningen ytterligare bereder frågan och om nödvändigt initierar forskning kring den indirekta alkoholreklamens betydelse för ökad alkoholkonsumtion bland ungdomar.

I beredningen av detta ärende har projektledaren Lisbeth Thurnell medverkat.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist