Betänkandet (SOU 2008:52) Legitimation och skärpta behörighetsregler

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 9.1:0728/08

Sammanfattning
Barnombudsmannen anser att det saknas ett tydligt barnperspektiv i utredningen. Rapporten har fokus på lärarna men nämner inte i tillräckligt hög grad de konsekvenser förslaget skulle få för barnen eller vad eleverna tycker om de ändringar som presenteras.

Artikel 28 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) tar utgångspunkt i alla barns rätt till utbildning. Att höja kvaliteten i skolan är önskvärt, liksom att garantera barns rätt till en god undervisning av behöriga lärare. Samtidigt är det viktigt att se till att de barn som behöver extra hjälp och stöd i skolan kan erbjudas det, så att kvalitetshöjningen verkligen kommer alla elever till del. Det ligger i linje med artikel 2 i barnkonventionen som handlar om att det är av största vikt att barns rättigheter, utan åtskillnad av till exempel kön, språk, religion eller socioekonomisk tillhörighet, respekteras. Vidare anser Barnombudsmannen i likhet med utredningen, att kompetenta lärare är grunden för en välfungerande och högkvalitativ skola.

Många av de förändringar som under de senaste åren har föreslagits i syfte att öka måluppfyllelsen i skolan, såsom skriftliga omdömen, kräver kompetenta pedagoger som förutom teoretisk och pedagogisk skicklighet även har kunskaper om barn, barn- och ungdomskultur, barns psykosociala utveckling samt har god förmåga till interaktion och kan vara ”relationsbyggare”. Vi saknar resonemang om hur lärarnas kompetens ska höjas generellt. Legitimation är ett steg i rätt riktning men den i sig säkerställer inte att läraren kan tillgodose elevens rätt till en utvecklande och likvärdig skolgång oavsett var i landet eleven bor. Barnombudsmannen delar också utredningens uppfattning att det är viktigt med kontinuerlig kompetensutveckling för legitimerade lärare.

9 Legitimation för lärare

9.3 Provår
Utredningen föreslår att nyutexaminerade lärare ska genomföra praktisk tjänstgöring för att få legitimation för yrket (provår). Barnombudsmannen stöder förslaget, som ligger i linje med artikel 28 i barnkonventionen om att alla barn har rätt till en utbildning av god kvalitet. Vidare välkomnar vi de nationella bedömningskriterierna som Skolverket i samråd med berörda intressenter ska utveckla och fastställa. Vi menar att det är av yttersta vikt att kriterierna innehåller en utbildning av god kvalitet där både faktakunskaper, pedagogisk skicklighet, skolans värdegrund, barnkonventionen, kunskaper om barn, barns psykosociala utveckling och barn- och ungdomskultur ingår.  Det är också viktigt med lämplighetsbedömning av lärarstudenter där förmåga till interaktion, god kunskap om barn och empatisk förmåga ska vara nödvändiga färdigheter för att erhålla lärarlegitimation. 

9.4 Beviljande av legitimation
Det förslag som utredningen presenterar innebär att det för att få legitimation ska krävas att läraren har avlagt lärarexamen samt fullgjort sin provårstjänstgöring. Barnombudsmannen ställer sig positiv till detta förslag med samma motivering som beskrevs i kommentaren till 9.3. Vidare anser vi att pedagogisk likaväl som teoretisk kunskap är nödvändigt för att tjänstgöra som lärare. Därför menar Barnombudsmannen att det även behövs pedagogisk kompetens för att erhålla lärarlegitimation.

9.5 Uppgifter som endast får utföras av legitimerade lärare
Barnombudsmannen stöder förslaget som handlar om att endast legitimerade lärare självständigt ska få sätta betyg. I de fall som en obehörig lärare ska sätta betyg i samråd med en legitimerad lärare är det viktigt att väga in vilka konsekvenser det har för eleverna om en lärare som inte känner dem kan bli den som får avgöra betyget. Barnombudsmannen menar att det då finns en risk för att betygen i alltför hög grad sätts utifrån provresultat och att betygsunderlaget därför inte blir allsidigt. Utredningen har tydligt fokus på betyg som mått på god kvalitet i skolan. Det är viktigt att komma ihåg att det även finns andra värdemätare.

Vi anser att åtgärder för att upprätthålla den goda kvaliteten ytterligare behöver utformas, till exempel att sätta in stöd- och hjälpinsatser för de elever som behöver det, så att de också kan få en chans att förbättra sina betyg. Vi efterlyser tydligare fokus i utredningen på dessa elever och vilka stödinsatser som ska ges till dem. Vi anser inte att endast höjda betyg ska ses som en kvalitetsförbättring i skolan. Även exempelvis elevinflytande är en faktor som ska tillmätas betydelse i kvalitetshöjande syfte, vilket ligger i linje med artikel 12 i barnkonventionen, som fastslår alla barns rätt att uttrycka sina åsikter. Vidare menar vi att det är viktigt med utkrävbarhet, såsom att eleverna till exempel ska ha möjlighet att ompröva sina betyg.

9.6 Återkallande av legitimation
Utredningen föreslår att en lärarlegitimation ska kunna återkallas om läraren har visat sig olämplig för yrket, vilket Barnombudsmannen ser positivt på. Vi välkomnar förslaget att grov oskicklighet ska kunna vara en grund för att legitimationen kan bli indragen. Det finns dock en viss otydlighet kring hur grov oskicklighet ska kunna bedömas eftersom det inte framgår av utredningen på vilka grunder grov oskicklighet ska värderas.

Barnombudsmannen menar att det är viktigt att eleverna har möjlighet att anmäla läraren. Utifrån artikel 28 som handlar om alla barns rätt till utbildning samt artikel 12 i barnkonventionen som fastslår barns rätt att uttrycka sina åsikter är det viktigt att eleverna har möjlighet att anmäla läraren. Det perspektivet saknas i utredningen. Det är viktigt att gå ut med information till eleverna och föräldrarna om när och hur en anmälan kan göras. Informationen ska vara anpassad till barn och unga.

9.7 Särskilt kvalificerade lärare
Förslaget innebär att legitimerade lärare på alla nivåer inom skolsystemet efter fyra års väl vitsordad tjänstgöring ska kunna utnämnas till särskilt kvalificerad lärare om läraren antingen har bedömts som skicklig i sitt yrke på grundval av att ha genomfört ett väl dokumenterat praktiskt- pedagogiskt arbete som är relevant för yrkesrollen eller har avlagt minst licentiatexamen. Utredningen talar om att en förhoppning med införandet av särskilt kvalificerade lärare är att elevernas betyg ska höjas. Barnombudsmannen anser att en kvalitetsutveckling av skolan måste komma alla elever till del och att det därför är viktigt att satsa på fler speciallärare på alla nivåer i skolan.

10 Tydligare och skärpta behörighetsregler

10.2 Förskoleklassen och grundskolan
Barnombudsmannen menar, i likhet med utredningen, att det är viktigt att det finns speciallärare för de elever i skolan som behöver extra stöd i undervisningen och är därför positiv till förslaget om att det ska krävas lärarexamen och speciallärarexamen för att få undervisa som speciallärare i grundskolan.

10.4 Den obligatoriska särskolan
För att få undervisa i den obligatoriska särskolan föreslår utredningen att det ska krävas en speciallärarexamen utöver lärarexamen. Den erhålls genom att efter lärarexamen läsa vidare till speciallärare. Barnombudsmannen stöder förslaget eftersom det är viktigt att barn med särskilda behov får den hjälp och det stöd de behöver för att få en god skolgång. Förslaget överensstämmer med artikel 2 i barnkonventionen som handlar om att alla barns rättigheter ska tillvaratas samt artikel 28 i barnkonventionen som slår fast att alla barn har rätt till utbildning.

10.6 Gymnasieskolan
Barnombudsmannen delar utredningens förslag att det för att få behörighet att undervisa som speciallärare ska krävas speciallärarexamen samt examen som grundskollärare, gymnasieadjunkt eller yrkeslärare. Utredningen menar att elever i gymnasieskolan kan vara i behov av särskilt stöd av olika anledningar. De anser därför att det är viktigt att det finns utbildade speciallärare för alla gymnasieprogram.

10.9 Lärare i Waldorfskola
Förslaget som presenteras handlar om att kravet för att få undervisa i Waldorfskola ska vara samma som den är i andra skolor. Waldorfskolor är enligt förordningen (1996:1206) om fristående skolor undantagna från de regler om behörighet och anställning av lärare som gäller i både offentliga och fristående skolor. Utredningens motivering till förslaget är att elever i Waldorfskolor ska ha samma rätt som andra elever att undervisas av behöriga lärare. I dag finns knappt 500 lärare i Waldorfskolor som saknar pedagogisk högskoleexamen
Barnombudsmannen välkomnar därför förslaget och ser det som ett led i alla barns rätt till god utbildning. Vidare är vi positiva till att utredningen poängterar att skolan ska vara likvärdig för alla elever.

11 Legitimation för förskollärare

11.3 Provår
Avsnitten i kapitlet beskriver förslag som rör förskolläraryrket. Barnombudsmannen stöder förslaget och hänvisar till kommentarerna under kapitel 9. Vidare anser Barnombudsmannen att förskollärarutbildningen måste ge behörighet för fortsatta studier så att förskollärare kan få forskarkompetens.

Avslutande synpunkter
Syftet med utredningen om legitimation och skärpta behörighetsregler är att höja personalens kompetens och skolans kvalitet samt förbättra elevernas måluppfyllelse. Barnombudsmannen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget, men poängterar att det är viktigt att satsa på alla elever och se till att de som behöver extra stöd och hjälp i skolan kan erbjudas det. Skolan ska vara likvärdig för alla elever oavsett bakgrund, såsom artikel 2 i barnkonventionen fastslår. Även artikel 28 i barnkonventionen som handlar om alla barns rätt till god utbildning ska beaktas.

Utredningen har tydligt fokus på betyg som mått på kvalitet i skolan. Vi menar att det finns fler värdemätare, till exempel elevernas grad av delaktighet och möjlighet till inflytande i skolan. Vidare anser ombudsmannen att det är viktigt att lärarna besitter såväl teoretisk som pedagogisk kompetens samt även har kunskaper om barn, barn- och ungdomskultur, barns psykosociala utveckling samt har god förmåga till interaktion och kan vara ”relationsbyggare”. Lärarnas legitimation ska kunna återkallas om de anses vara olämpliga för yrket eller har visat grov oskicklighet i sin yrkesutövning.

Föredragande i ärendet har varit juristen Anna Karin Hildingson Boqvist och utredaren Cecilia Sjölander.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist