Bygg – helt enkelt (SOU 2008:86)

Diarienummer: 9.1:0758/08
Ställd till: Miljödepartementet

Från den statliga utredningsnissen,
har vi fått byggdjungelremissen.
Men, i utredningskvarnen
har man glömt barnen.
Det tycker Barnombudsmannen är missen.

Utgångspunkter  
I Barnombudsmannens uppgift ligger bland annat att bevaka barns och ungas intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vår utgångspunkt är att också byggprocessen måste omfatta ett barnperspektiv.

Barnkonventionen omfattar barn och unga upp till 18 år. Med denna definition utgör barn en femtedel av Sveriges befolkning. Denna grupp påverkas självfallet av hur byggnader som bostäder, skolor, daghem och köpcentra utformas och av hur utomhusmiljön påverkas av pågående och färdigställt byggande.
 Det är lätt hänt att frågor om byggande och annan samhällsplanering uppfattas som tekniska och så komplicerade att de måste anförtros åt experter inom berörda områden. Enligt Barnombudsmannens mening är det viktigt att barns och ungas kunskap tas till vara vid utformning av alla förslag som berör dem. Deras kunskaper blir en viktig tillgång när man ska bedöma vilka konsekvenser olika lösningar får för barn.

Bedömning
Riksdagen beslutade år 1999 om en nationell strategi för genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter. I strategin slås fast att barns och ungas delaktighet i samhälls- och trafikplaneringen ska utvecklas.

Vi konstaterar att Byggpocessutredningens betänkande är förhållandevis tekniskt till sin natur. Som vi uppfattar det ligger betoningen mer på de olika processernas utformning ur utförarnas perspektiv än på deras funktion för demokratisk förankring hos till exempel brukare och andra intressenter. Barnombudsmannen beklagar detta.
Barnombudsmannan finner det angeläget att göra dessa påpekanden då vi i betänkandet saknar uppgifter om att barn och ungas synpunkter inhämtats som en del i utredningsarbetet. Vi saknar också uppgifter om i vilken utsträckning man genomfört analyser av vilka konsekvenser förslagen får för olika grupper av barn och unga.
Vi kan inte finna att frågor om barn på ett generellt plan vägts in i resonemang om gränsvärden för olika former av miljöpåverkan eller i frågor om tillgänglighet till och anpassning av byggnader eller det offentliga rummet.
Barn har rätt till inflytande och rätt till anpassad information som underlag för att kunna utöva detta inflytande. Barn och ungas åsikter ska respekteras i förhållande till deras ålder och mognad. Vi kan inte se att dessa barns rättigheter vägts in då frågor om hur information kring byggplanering ska utformas och delges olika intressenter.
Vi har noterat att direktiven för utredningen inte ens antydningsvis pekat på att det i uppdraget har legat att beakta det faktum att Sverige för snart 20 år sedan ratificerade barnkonventionen. Med anledning av detta konstaterande finner Barnombudsmannen anledning att betona vikten av att det statliga utredningsväsendet föregår med gott exempel när det gäller genomförandet av barnkonventionen. Denna inriktning borde därför ha betonats redan i direktivet till utredningen.

Föredragande i ärendet har varit utredningssekreterare Marina Gunnmo Grönros.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist