Promemorian Information, råd och stöd till barn med föräldrar.som har en psykisk störning eller en allvarlig fysisk sjukdom m.m.

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer 9.1:1030/08


Sammanfattning
Syftet med promemorian är att föreslå att nya bestämmelser införs i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) för att bättre kunna beakta barns behov av information, råd och stöd när barnet befinner sig i en särskilt utsatt situation genom att ha föräldrar med missbruksproblem, psykisk eller allvarlig fysisk sjukdom eller har en förälder som plötsligt avlider.

Barnombudsmannen menar att dessa barn särskilt bör beaktas inom hälso- och sjukvården. Därför välkomnar vi förslaget om att barn som tillhör någon av dessa grupper ska få information, råd och stöd av sjukvården i sin svåra situation. Vi anser även att barn som har föräldrar som har en nedsättning av den intellektuella funktionsförmågan bör få samma möjlighet till information, råd och stöd.

Vi anser att det för att stärka barnets ställning i hälso- och sjukvården är av stor vikt att vidta lagstiftningsåtgärder. Det är mycket positivt att det föreslås en ändrad lagstiftning för att stärka skyddet för dessa barn, vilket ligger i linje med artikel 19 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som fastslår statens ansvar för utvecklingen av institutioner, inrättningar och tjänster för vård av barn samt lämpliga lagstiftningsåtgärder för att skydda barnet mot alla typer av fysiskt och psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i dessa situationer i enlighet med artikel 3 i barnkonventionen.

5 Förslag
 
5.1 Information, råd och stöd till barn med föräldrar som har en psykisk störning eller en allvarlig fysisk sjukdom m.m.
Barnombudsmannen stöder förslaget om att det i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) ska införas bestämmelser om att barns behov av information, råd och särskilt stöd ska beaktas om barnet har en förälder som har en psykisk sjukdom eller skada, en allvarlig fysisk sjukdom eller ett missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande medel. Detsamma ska gälla för barn som har en förälder som plötsligt dör.

Vi anser, i likhet med promemorian, att det är varje barns rättighet att bli uppmärksammat och få det stöd och den hjälp som barnet är i behov av. Därför menar vi att förslaget är nödvändigt för att stärka barnperspektivet i hälso- och sjukvården. Vidare anser vi, liksom promemorian, att det är av stor betydelse att förslaget bör ses som ett komplement till den anmälningsskyldighet som fastslås i 14 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL). Det är mycket viktigt att samverkansskyldigheten som finns för hälso- och sjukvårdens personal förtydligas och vi välkomnar därför att promemorian lyfter denna aspekt.

6 Konsekvenser
Vi anser att det i dagsläget finns en brist i nuvarande lagstiftning avseende barnperspektivet och barns behov av information, råd och stöd i vissa utsatta situationer. Därför är vi mycket positiva till att promemorian poängterar att de förslag som presenteras är ett förtydligande av gällande rätt och ett förstärkt barnperspektiv. Vidare är det också av största vikt att följa upp om förtydligandet av gällande rätt får den avsedda effekten.

7 Författningskommentar

7.1 Förslaget till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Barnombudsmannen stöder inte den del av förslaget som innebär att barn till föräldrar som har nedsättning av den intellektuella funktionsförmågan faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde. Vidare saknar vi en motivering till varför denna grupp inte räknas in i promemorians förslag. Barnombudsmannen menar att barn till föräldrar som har en nedsatt intellektuell förmåga i minst lika hög grad som barn till missbrukare och psykiskt eller svårt fysiskt sjuka föräldrar behöver information, råd och stöd. Vi anser dessutom att beslutsfattare och personal inom hälso- och sjukvården måste få bättre kunskap om det faktum att vuxna har lättare att identifiera sig med föräldrarnas situation och känslor än med barnets behov. Därför menar vi att det är nödvändigt att personalen också får kunskap om barns rättigheter och behov samt regelbunden fortbildning.

Övrigt
Vi har tagit del av Statens medicinsk-etiska råds skrivelse (dnr1/08) till regeringen om barns och ungdomars ställning inom hälso- och sjukvården. Vi delar rådets uppfattning att otydligheten i gällande lagstiftning rörande barns ställning inom hälso- och sjukvården riskerar att ge upphov till att den unges integritet kränks, men också att barnets behov av hälso- och sjukvård, skydd och stöd inte tillgodoses.

Barnombudsmannen hoppas att regeringen beaktar rådets synpunkter för att stärka barns position i hälso- och sjukvården.

Föredragande i ärendet har varit projektledaren Lisbeth Thurnell.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist