Barnombudsmannens synpunkter på Boverkets verksamhet – Fördjupad prövning av Boverkets verksamhet (dir 2008:107)

Ställd till: Boverket
Diarienummer: 9.4:1256/08

Barnombudsmannen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Boverkets verksamhet.
Barnombudsmannens har bland annat till uppgift att bevaka barns och ungas intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi vill därför framföra vikten av att barnkonventionens artiklar får full genomslagskraft i Boverkets verksamhet.

Barnkonventionen omfattar barn och unga upp till 18 år. Med denna definition utgör barn en femtedel av Sveriges befolkning. Denna grupp påverkas självfallet av hur samhällsplaneringen utformas. Det är lätt hänt att frågor om exempelvis samhällsplanering uppfattas som tekniska och så komplicerade att de måste anförtros åt experter inom berörda områden. Barnombudsmannen anser att det är av stor vikt att barns och ungas kunskaper tas till vara vid utformning av förslag som berör dem. Boverkets verksamhet måste genomsyras av ett barnperspektiv där barnet respekteras, har rätt att komma till tals i frågor och beslut som rör henne eller honom. Barns kunskaper är en viktig tillgång när man ska bedöma vilka konsekvenser olika lösningar får för barn.

I övrigt har vi inga synpunkter på Boverkets verksamhet.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist