Betänkandet (SOU 2008:89) Trygghetssystemen för företagare

Ställd till: Näringsdepartementet
Diarienummer: 9.1:1095/08

Sammanfattning
Utredningen föreslår förändringar i trygghetssystemen för företagare i syfte att göra reglerna tydligare, lättare och mer enhetliga.  Det är viktigt att alla barn har samma rättigheter oavsett faktorer som exempel föräldrarnas sociala bakgrund eller ekonomiska villkor, vilket fastslås i artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).  Eftersom reglerna inte ser likadana ut i dagsläget välkomnar Barnombudsmannen förslaget om att skapa ett system som är mer likformigt än det rådande. Vi saknar dock ett tydligt barnperspektiv i utredningen. Det är viktigt att understryka att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn i enlighet med artikel 3 i barnkonventionen. De förslag på förändringar i trygghetssystemen för företagare som utredningen beskriver måste ha barnets bästa för ögonen. Hur de olika förslagen påverkar barn nämns inte i tillräckligt hög grad och ingen barnkonsekvensanalys görs, vilket är en stor brist.

9 Företagares tillfälliga föräldrapenning

9.1 Föreslagna förändringar i reglerna om tillfällig föräldrapenning
I utredningen presenteras ett förslag som innebär att det införs en möjlighet för föräldrar att erhålla tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn samtidigt som föräldern arbetar. Bakgrunden till förslaget är att det i dag råder olika regler för tillfällig föräldrapenning mellan de som har inkomst av anställning och företagare.
Enligt artikel 2 i barnkonventionen har alla barn samma rättigheter. Det faktum att reglerna i dag ser olika ut för företagare och mellan företagare och anställda gör att förutsättningarna för barnen skiljer sig åt. Även om företagares villkor ser annorlunda ut än arbetstagares måste företagares barn få samma möjligheter som andra barn. Barnombudsmannen stöder därför förslaget om att ett mer enhetligt system skapas.

10 Havandeskapspenning
Förslaget att Arbetsmiljöverket i samråd med Försäkringskassan ska få i uppdrag att analysera möjligheten för företagare att få havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön ställer vi oss positiva till. Vi menar att det ligger i linje med artikel 6 i barnkonventionen som handlar om att varje barn har en inneboende rätt till livet samt att konventionsstaterna till det yttersta av sin förmåga ska säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Vidare ska samhället vidta alla tänkbara åtgärder för att förbättra den perinatala vården. I inledningen till
barnkonventionen föreskrivs att barnet behöver särskilt skydd och omvårdnad som innefattar lämpligt rättsligt skydd, såväl före som efter födseln.

13 Konsekvensanalys

13.5.2 Tillfällig föräldrapenning vid köp av vård
En ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete föreslås. Förslaget innebär att tillfällig föräldrapenning ska kunna utges om en förälder köper hushållsnära tjänster för att ombesörja vården av sitt sjuka barn. Barnombudsmannen menar att frågan om föräldraförsäkringen huvudsakligen måste handla om de yngsta barnens behov av, och rätt till, god anknytning, trygghet, omvårdnad, stimulerande utveckling i lärandemiljöer och harmoniska relationer. Föräldrapenning är i grunden till för barnet och bör därför konstrueras så att den kan bidra till goda lösningar för varje barn.

Eftersom företagare i dag inte har möjlighet att vara frånvarande från sitt företag föreslås en sänkning av sjukförsäkringsavgiften. Barnombudsmannen anser att det måste finnas likformighet i socialförsäkringssystemet och att det ska vara självklart för alla, både egna företagare och anställda, att vara hemma från arbetet, vid till exempel sina barns sjukdom.

Ekonomin ska inte vara avgörande för om föräldrarna kan vara hemma med sitt sjuka barn eller inte. Det är viktigt att alla föräldrar och barn har ett likvärdigt skydd. Inget barn får diskrimineras på grunder som till exempel föräldrarnas ekonomiska situation. Det är också av stor vikt att reglerna för arbetslöshetsförsäkringen bli likvärdig för alla oavsett anställningsform. Föräldrarna ska vara en garant för att barns rättigheter tillgodoses enligt artikel 5 i barnkonventionen. Det betyder bland annat tillfredsställande försörjning av barnet och materiella villkor, vilket innebär att föräldrarna måste ha trygga ekonomiska förutsättningar. Vidare slår artikel 18 i barnkonventionen fast att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. I dessa frågor ska barnets bästa alltid vara avgörande. Enligt artikel 18 ska staten ge lämpligt bistånd till föräldrarna som ekonomiskt stöd i deras föräldraskap.

Avslutande synpunkter
Avslutningsvis anser Barnombudsmannen att förslaget om att skapa ett mer enhetligt trygghetssystem för företagare är mycket positivt. Denna tanke ligger i linje med artikel 2 i barnkonventionen som slår fast att inget barn får diskrimineras på grunder som till exempel föräldrarnas sociala bakgrund eller ekonomiska villkor. Vi konstaterar dessvärre att barnkonsekvensanalyser inte görs och att det genomgående saknas ett barnperspektiv i utredningen.

Föredragande i ärendet har varit utredningsansvarig Inger Andersson Kagios.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist