Betänkandet (SOU 2007:82) Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten

Diarieummer: 9.1:1349/07
Socialdepartementet

Barnombudsmannen är positiv till samtliga förslag som utredningen lagt fram utom i ett avseende. Undantaget är förslaget i avsnitt 19.1 att länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet inom socialtjänsten i ett första steg förs över till Socialstyrelsen och sammanförs med Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter för hälso- och sjukvården för att först därefter bilda en renodlad tillsynsmyndighet. Barnombudsmannen menar att det som talar emot ett första steg är att Socialstyrelsens kultur då riskerar att bli rådande även i det andra steget. Det omfattande förberedelsearbete som krävs när en ny myndighet ska byggas upp och de noga genomtänkta ställningstaganden som behöver göras görs därför bäst i ett sammanhang.

Barnombudsmannen är särskilt positiv till att utredningen lagt fram så många bra förslag för att öka barnperspektivet över socialtjänstens tillsyn och att man poängterat vikten av kompetens och behovet av fortbildning inom detta område.

När det gäller förslaget om en förbättrad tillsyn av HVB-hemmen såg Barnombudsmannen detta behov i rapporten ”Vi har så mycket att säga”, Barnombudsmannens och Länsstyrelsen i Skåne läns rapport från projektet ”Barn på institution”, BR 2004:08.

Föredragande i ärendet har varit juristen Eva Röyter.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist