Promemorian (Ds 2007:48) Lissabonfördraget

Ställd till: Statsrådsberedningen
Diarienummer: 9.1:1498/07

Barnombudsmannen välkomnar att unionens värden innefattar respekt för de mänskliga rättigheterna. Barnombudsmannen utgår ifrån att unionen redan i denna skrivning inkluderar barnets rättigheter. Barnombudsmannen ser det som oerhört angeläget att unionen också ska främja skydd av barnets rättigheter och att den i sina förbindelser med omvärlden ska bidra till skydd för de mänskliga rättigheterna, särskilt barnets rättigheter.

Barnombudsmannen välkomnar att EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna blir rättsligt bindande och att unionen även ska ansluta sig till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Barnombudsmannen föreslår att det ska fördragsfästas att EU även ska ansöka om anslutning till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Barnombudsmannen välkomnar förslaget att vissa bestämmelser, som tidigare varit tillämpliga endast i gemenskapsrätten, nu får giltighet för unionens samlade verksamhet, bland annat bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av ålder. Barnombudsmannen förutsätter att denna diskrimineringsgrund även gäller personer under 18 år.

Barnombudsmannen är slutligen mycket positiv till att unionen ges befogenhet att stimulera ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv. Det är viktigt att barn och unga ges möjlighet till delaktighet och inflytande i dessa sammanhang.

Föredragande i ärendet har varit juristen Eva Röyter.

Lena Nyberg
Barnombudsman
 
Charlotte Lenman
Ansvarig jurist