Straffskalan för mord (SOU 2007:90)

Justitiedepartementet
Diarienummer: 9.1:1507/07

Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnombudsmannen har tagit del av delbetänkandet och vill framföra att myndigheten inte har några omfattande synpunkter att anföra med anledning av förslagen eftersom de till största del inte berör barn och unga under 18 år.

6.5 Unga Lagöverträdare
Utredningen föreslår att ingen får dömas till strängare straff än fängelse i 14 år för brott som han eller hon har begått före 21 års ålder.

Barnombudsmannen utgår från att den föreslagna utvidgningen av straffskalan för mord i praktiken inte får något genomslag i de fall gärningsmannen inte uppnått 18 års ålder vid gärningstillfället. För de unga som ännu inte uppnått 18 års ålder måste valet av påföljd alltid vara sluten ungdomsvård istället för fängelse.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist