Barnombudsmannens synpunkter angående ”Förbättrat bemötande av sexualbrottsoffer - ett utbildningsprogram för rättsväsendet”

Diarienummer: 9.1:0221/08
Ställd till: Brottsoffermyndigheten

Barnombudsmannen välkomnar Brottsoffermyndighetens förslag till utbildningsprogram för rättsväsendet angående bemötande av sexualbrottsoffer. Det är oerhört angeläget att sexualbrottsoffer bemöts av rättsväsendet på ett sätt som inte innebär en ytterligare kränkning för den enskilda.

En generell synpunkt angående uppdraget från regeringen är att det är beklagligt att inte advokater omfattas. Barn och unga möter många gånger inte domstolen överhuvudtaget då förhör videofilmas och visas i rättssalen. Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn har en viktig roll vid bemötande av sexualbrottsoffer. Dessutom är det av vikt att även försvarsadvokater får kunskap om vilka konsekvenser deras bemötande av sexualbrottsoffer får. Om inte dessa aktörer får samma utbildning som det övriga rättsväsendet riskerar syftet att till viss del gå förlorat.

Barnombudsmannen delar Brottsoffermyndighetens uppfattning att behovet av kunskap om barn och unga som sexualbrottsoffer är stort. Vi vill betona att barn och unga är en stor grupp med oerhört skilda behov och förutsättningar. Förmodligen är det inte görligt att behandla alla barn och unga i ett sammanhang. Bemötandet av de allra yngsta sexualbrottsoffren skiljer sig givetvis mycket från bemötandet av tonåringar. Det är också en stor skillnad om brottet har förövats inom familjen eller utanför. För barn och unga är brott inom familjen speciella eftersom barnet är beroende av sin familj. Även om brott inom familjen är särskilt allvarligt även för en vuxen person, är han eller hon inte i samma beroendeställning som barnet är.

Barnombudsmannen vill framhålla att man bör fundera över just tonåringars situation och hur den kan lyftas fram i utbildningsprogrammet. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är varje person under 18 år att anse som ett barn och de rättigheter som konventionen ger gäller alla barn. Samtidigt utgår sexualbrottslagstiftningen från en 15-årsgräns vad gäller exempelvis våldtäkt mot barn. Därför kan det vara stor skillnad att bemöta ett barn under 15 år och ett barn över denna ålder.

Barnombudsmannen anser att det är positivt att utbildningen genomförs för samtliga yrkesgrupper tillsammans. Det är av vikt att hitta samverkansformer men också att ta del av andra yrkesgruppers erfarenheter och kunskap.

Vi anser att kunskap om barns rättigheter är grundläggande för de personer som går denna kurs. Möjligen bör det ställas någon form av förkunskapskrav angående detta.

Föredragande i ärendet har varit juristen Anna Karin Boqvist.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist