Betänkandet (SOU 2008:3) Skyddet för den personliga integriteten – Bedömningar och förslag

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer: 9.1: 0264/08


Det är beklagligt att Integritetsskyddskommittén inte inom något område lämnar förslag till ny lagstiftning utifrån de brister man funnit när det gäller skyddet för barns integritet. Dessa brister redovisade kommittén på ett föredömligt sätt i sitt delbetänkande SOU 2007:22.

Barnombudsmannen anser liksom kommittén att barnets möjligheter att hävda sin rätt till integritetsskydd är begränsad. Barnombudsmannen anser därför att det är av stor vikt att frågan utreds ytterligare om hur barnets integritetsskydd kan förstärkas i enlighet med barnets bästa.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist