Kommissionens förslag till reviderat direktiv för leksakers säkerhet

Inledning

Det är positivt att kommissionen nu presenterar ett förslag till revidering av reglerna för leksakers säkerhet. Barnombudsmannen uppskattar att kommissionen i sin konsekvensbedömning analyserat följderna för barns hälsa och säkerhet och valt det alternativ av översyn som ansetts mest positivt för barns hälsa och säkerhet och framhåller att detta bör prägla alla delar av direktivet.

Ställd till: Integrations- och jämställdhets¬departementet
Diarienummer 9.1:0252/08


Leksaker i den betydelse som avses i leksaksdirektivet (artikel 1.1) är produkter avsedda för barn, tillverkade för deras utveckling och lek. Barn har rätt till liv och utveckling enligt artikel 6 i FN:s konvention om barnets rättigheter och rätt till fritid, lek och rekreation enligt artikel 31. Det måste därför vara en utgångspunkt för alla aktörer att barnskyddsaspekterna ska väga tyngst när det gäller dessa produkter och att försiktighetsprincipen ska råda för alla olika risker som kan komma ifråga.  Avsaknaden av olycksdata får inte innebära att man automatiskt förutsätter att det inte finns någon risk eller bara en låg risk. Den olyckregistrering som finns täcker långt ifrån alla skador som orsakas av produkter. Därför måste också vetenskapliga fakta och beprövad erfarenhet beaktas när man bedömer vilka risker som kan godtas från leksaker. Det kan inte på något sätt försvaras att man i praktiken inväntar dödsfall innan man bestämmer att leksaker ska förbättras trots att man kan förutse att leksaken har sådana egenskaper att det finns risk för allvarliga skador.

Barnombudsmannen anser att man heller inte kan tillåta säkerhetsbrister i leksakers konstruktion med hänvisning till att vårdnadshavaren ska läsa alla varningstexter och ständigt övervaka barnet.

Kapitel  I – allmänna bestämmelser
Barnombudsmannen anser enligt ovanstående ställningstagande att försiktighetsprincipen bör vara inskriven även i den direkta lagtexten, inte enbart i inledningen. Den kan förslagsvis finnas i kapitel I om allmänna bestämmelser.

Kapitel II – De ekonomiska aktörernas skyldigheter
De ekonomiska aktörerna – tillverkaren respektive importören - ska enligt förslaget kunna uppvisa EG-försäkran om överensstämmelse för myndigheterna för marknadsövervakning och se till att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen under en period på tio år.  Detta låter bra, men vad händer om någon aktör inte längre finns kvar på marknaden efter ett par år? Tio år är en lång tid. Finns det en beredskap att låta de nationella myndigheterna  för marknadsövervakning eller någon särskild organisation ta emot dokument och agera som en kunskapsbank för de leksaker som marknadsförts av aktörer som av olika anledningar lämnar leksaksmarknaden innan en tioårsperiod gått? En sådan ordning skulle innebära en större trygghet för konsumenterna eftersom den tekniska dokumentationen ska innehålla alla relevanta uppgifter om hur tillverkaren gått tillväga för att säkerställa att leksaken uppfyller de relevanta grundläggande säkerhetskraven i direktivet.

Kapitel III – produktöverensstämmelse
Grundläggande säkerhetskrav – artikel 9.2 – första stycket
Barnombudsmannen anser att lagstiftaren när det gäller barns produkter som leksaker inte kan undvika att ställa krav på produktens säkerhet genom att formulera sig som så att leksaken ska användas på ”avsett eller förutsebart sätt med tanke på barns normala beteende”. I barns utveckling ligger att utforska och pröva omvärlden. Vuxenvärlden måste därför vara beredd på att leksaker används av barn på för vuxenvärlden oförutsedda sätt.  Det är väl dokumenterat att barn använder produkter på alla upptänkliga sätt och att de även leker med och utforskar förpackningar.

Varningstexter
Artikel 10
Barnombudsmannen anser att varningstexter och säkerhetsanvisningar är mycket viktiga för att konsumenten ska kunna göra ett rationellt val med tanke på barnets ålder och övriga förutsättningar. Direktivet måste därför bli mycket konkret formulerat när det gäller varningstexter och hur de presenteras.

En konsument ska kunna avgöra redan vid köptillfället i butiken om leksaken passar barnet säkerhetsmässigt, så varningstexter på förpackningen är mycket viktig. För vissa typer av produkter måste dessutom varningstext finnas beständigt utformad på själva produkten. Det kan till exempel gälla lekredskap för privat bruk, vilka innefattas i leksaksdirektivet.

Konkreta regler om storlek och tydlighet på symboler och text måste därför finnas i direktivet enligt Barnombudsmannens mening.

Bilaga II – Särskilda säkerhetskrav
Fysikaliska och mekaniska egenskaper
Det är viktigt och positivt enligt Barnombudsmannen att särskilda säkerhetskrav ställs på leksaker som finns i livsmedel och i livsmedelsförpackningar. Sådana leksaker måste enligt förslaget till direktiv ha sin egen förpackning, vilket är positivt enligt Barnombudsmannen.
 
Barnombudsmannen anser dock att texten måste vara konkret och precisa säkerhetskrav anges för olika former av förpackningar. Till exempel är det känt att kvävningsolyckor och tillbud har skett med sfäriska, ovala eller äggformade leksaker som genom sin form lagt sig tätt mot barnets svalg och därigenom orsakat kvävningsolyckan eller tillbudet. Det är inte försvarbart att tillåta sådana former på  behållare till leksaker vare sig de förekommer i leksaker i livsmedel, i varuautomater eller i leksaker som säljs i butikerna.

Kemiska egenskaper
Det är positivt, anser Barnombudsmannen, att kraven skärps när det gäller kemiska ämnen i leksaker. Men förslaget till leksaksdirektiv borde vara formulerat som så att det inte ska finnas någon risk för skador på människors hälsa till följd av de kemiska ämnen eller preparat som leksaken består av eller innehåller. Hur barnet använder leksaken ska inte vara avgörande för säkerhetsnivån i detta avseende. Se vidare vår kommentar under Grundläggande säkerhetskrav.

Barnombudsmannen anser att det är viktigt för barns hälsa att särskilda regler för cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen i leksaker nu förslås införas liksom att vissa allergiframkallande ämne föreslås förbjudas i leksaker. Varningstexter och tillgång för konsumenten till innehållsförteckning över ämnen som förekommer i leksaken är mycket viktigt eftersom alla förekommande allergiframkallande ämnen inte kan förbjudas.

Elektriska egenskaper
Barnombudsmannen anser att det är viktigt för barns hälsa att uppmärksamheten riktas mot risker med leksaker som kan avge olika typer av strålning och att forskningen på detta område följs ytterst noggrant. Barn och unga omges idag av många apparater som avger strålning och barn idag kan ha olika slags leksaker som avger strålning. Det är därför viktigt att se till den totala belastningen för ett barn.

I beredningen av detta ärende har Inger Andersson Kagios, utredningsansvarig, medverkat.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist