Betänkandet ( Ds 2008:13) En ny betygsskala

Diarienummer: 9.1:0166/07
Ställd till: Utbildningsdepartementet


Inledning
Barnombudsmannen ställer sig positiv till utredningens förslag om en ny betygsskala. Vi vill dock framhålla att det är svårt att ha åsikter om betygsskalans utformning när det inte är fastslaget exempelvis vilka betygskriterier som ska gälla. Det är aviserat att läroplaner, kursplaner och betygskriterier ska ändras för att ytterligare betona skolans kunskapsuppdrag. Vi ber därför att få återkomma med eventuella ytterligare synpunkter angående betygsskalan när betygssystemet har setts över i sin helhet.

4 Ny betygsskala

4.4 Den nya betygsskalan

4.4.1 Antal betygssteg och deras beteckningar
Barnombudsmannen ställer sig positiv till utredningens förslag att den nya betygsskalan ska omfatta sex betygssteg. I våra möten med barn och unga är frågan om fler betygssteg något som de själva lyfter fram som viktigt.

Vi välkomnar också utredarens förslag att om en elev inte kan betygssättas till följd av frånvaro ska det markeras med ett horisontellt streck. Liksom utredningen konstaterar är det skolan som ska ge alla elever förutsättningar att nå målen för utbildningen. Det är oerhört viktigt att en elevs bristande närvaro vid lektionerna uppmärksammas av skolan och att vårdnadshavarna informeras. Givetvis är det oacceptabelt att en elev överhuvudtaget ska få streck i betyget särskilt i grundskolan som är obligatorisk. Elever som riskerar att få ett streck samt dennas vårdnadshavare måste tidigt uppmärksammas på detta faktum och ges möjlighet att förändra situationen. Skolan måste också vidta alla möjliga åtgärder framförallt i grundskolan för att säkerställa elevens utbildning. Genom att markera med ett streck i betyget ges skolan också förutsättningar för att kunna förutse vilka resurser som krävs för att uppnå en skola där ingen underkänns på grund av alltför hög frånvaro.

4.4.2 Beskrivning av betygsstegen
Barnombudsmannen har ingenting att invända mot utredningens förslag att det enbart ska finnas nationella betygskriterier för betygen A, C och E. Vi ställer oss positiva till att den nya betygsskalan inte innebär att det ska ställas markant högre krav för att få betyget A än det idag krävs för betyget MVG.
 
Vi anser emellertid att betygen B och D måste preciseras genom att det framgår vad som avses med att en elev har uppfyllt övervägande del av kriterierna för nästa betygssteg. Begreppet övervägande del kan innebära olika mycket för olika personer, vilket kan bidra till att syftet att uppnå likvärdighet i betygsättningen går förlorat. Det är därför viktigt att det är tydligt hur stor del av kriterierna som ska uppfyllas.

4.5 Betyg i barn- och ungdomsskolan

4.5.1 Grundskolan
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att betygsskalan för grundskolan ska innehålla betygsstegen A-F samt att det ska vara möjligt att ge ett streck. Vi ser också positivt på att en elev som har fått betyget F ska ges ett skriftligt omdöme om sin kunskapsutveckling.

Barnombudsmannen delar utredningens uppfattning att fler betygssteg kan ge eleverna en ökad motivation för att lära sig mer. Det är förmodligen många elever som uppfattar att dagens system med informella betygssteg såsom G- och VG + inte ger en rättvisande bild av hans eller hennes kunskapsnivå. Det är inte ett system som är skapar rättvisa eleverna emellan.

Barnombudsmannen delar utredningens bedömning att skalan inte ska vara glidande över terminerna utan att hela skalan ska användas varje termin. Givetvis måste dock hänsyn tas till vad som är rimliga krav för elever i olika årskurser. Underlaget för bedömningen ska vara det undervisningsinnehåll som behandlats under den termin betyget gäller.

4.5.2 Specialskolan
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att betygsskalan för specialskolan ska vara den samma som för grundskolan, det vill säga innehålla sex betygssteg A-F. Det är positivt att systemet är likformigt då det bidrar till en större likvärdighet elever emellan oavsett skolform.

4.5.3 Gymnasieskolan
Barnombudsmannen tillstyrker utredningens förslag att för gymnasieskolan ska en betygsskala med stegen A-F användas.  Det är av vikt att eleverna kan skiljas åt när de har vitt skiljda resultat i sitt skolarbete. Det är en fråga om att eleven upplever att betygen är rättvisande för de kunskaper och färdigheter som han eller hon faktiskt har. Dessutom är det viktigt att framhålla att det måste kännas meningsfullt för eleven att studera för att få ett högre betyg, vilket det inte är om betyget endast höjs från exempelvis VG till det informella VG +.

5 Fortsatta insatser

5.2 Behov av reviderade kursplaner
Barnombudsmannen har ingenting att invända mot utredningens förslag att Statens skolverk ska ges i uppdrag att se över befintliga kursplaner. Det är dock besynnerligt att detta inte görs innan förslag om betygsskalan läggs då det är svårt att ta ställning till utredningens förslag till ny betygsskala utan att det är tydligt på vilka grunder och utifrån vilket kunskapsbegrepp betygen ska sättas.

5.4 Insatser för implementering och kompetensutveckling
Barnombudsmannen instämmer i utredningens förslag att långsiktiga och strategiska insatser för implementering och kompetensutveckling krävs.  För att uppnå syftet med de olika reformer som nu föreslås angående betygssystemet krävs att de som sätter betyg är väl förtrogna med lagstiftarens intentioner. Syftet är och måste vara att uppnå en hög likvärdighet i betygssättningen inte bara mellan olika kommuner utan också mellan olika skolor och mellan olika elever. Eleverna måste bedömas likvärdigt i betygssättningen och för det krävs att reformen implementeras och att personalen får nödvändig kompetensutveckling. Barnombudsmannen anser dessutom att eleverna måste få möjlighet att få ett betyg omprövat. Det är enligt vår mening en allvarlig rättssäkerhetsbrist att inte elever idag kan få sina betyg omprövade. Utan denna möjlighet kommer inte elever att våga uttrycka sig fritt i skolan eftersom det inte finns något skydd mot repressalier i form av en betygssänkning.  Barnombudsmannen anser därför att eleven måste få information om grunderna för betygssättningen i en kurs eller ett ämne och att betygen ska vara möjliga att få omprövade. Utan en sådan möjlighet kan vi förmodligen inte uppnå en så hög grad av likvärdighet och rättvisa mellan elever som är önskvärd.

Föredragande i ärendet har varit juristen Anna Karin Boqvist.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist