Departementspromemoria Värdesäkring av riksnormen (Ds 2008:29)

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1:0473/08


Sammanfattning
Barnombudsmannen tillstyrker arbetsgruppens förslag om att riksnormen knyts till prisbasbeloppet istället för att grundas på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar. Barnombudsmannen delar vidare arbetsgruppens bedömning att nivån på den basbeloppsanknutna riksnormen bör följas upp i syfte att säkerställa en skälig levnadsnivå i förhållande till andra grupper i samhället. Barnombudsmannen anser dock att det även bör införas sanktionsmöjligheter mot kommuner som inte lever upp till riksnormens lägsta nivå.
 
Kap. 7 Förslag och bedömning
Barnombudsmannen stöder arbetsgruppens förslag att riksnormen knyts till prisbasbeloppet i stället för att grundas på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar. Beloppen för 2008 års riksnorm ska ligga till grund för den första uppräkningen som görs från och med den 1 januari 2009. Barnombudsmannen anser att förslaget säkrar att barn i samtliga kommuner tillerkänns samma lägsta levnadsnivå.

I FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) artikel 27 anges rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Föräldrar och andra som är ansvariga för barnet har, inom ramen för sin förmåga och sina ekonomiska resurser, huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling.

Konventionsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra denna rätt och ska vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt ifråga om mat, kläder och bostäder.

Artikel 27 bör tolkas tillsammans med barnkonventionens artikel 2, som anger varje barns lika värde och rättigheter, oavsett ras, hudfärg, kön eller sociala ursprung. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. Detta innebär att det inte får vara skillnad på barns levnadsstandard i olika delar av landet.

Förslaget att värdesäkra riksnormen genom att riksnormen knyts till prisbasbeloppet istället för att grundas på Konsumentverkets pris- och konsumtionsundersökningar kan enligt Barnombudsmannens bedömning bättre säkerställa artikel 27 tillsammans med artikel 2 i barnkonventionen. Barnombudsmannen anser att en riksnorm som är knuten till prisbasbeloppet i praktiken inte kan variera mellan olika kommuner på samma sätt som den nuvarande grunden för riksnorm. Därmed kan standarden mellan familjer som uppbär försörjningsstöd i olika kommuner bli mer enhetlig och stabil.

Barnombudsmannen delar arbetsgruppens bedömning att nivån på den basbeloppsanknutna riksnormen bör följas upp i syfte att säkerställa en skälig levnadsnivå i förhållande till andra grupper i samhället. Barnombudsmannen stöder också bedömningen att en uppföljning även bör göras över hur nivån har utvecklats i förhållande till andra statliga individersättningar. Barnombudsmannen föreslår därutöver att staten ska ges möjlighet att utfärda någon form av sanktion mot kommuner som använder en lägre nivå än riksnormens lägsta nivå som grund för försörjningsstöd.

Övrigt
Barnombudsmannen föreslår vidare en ändring i 4 kap. 3 § SoL gällande rätten till bistånd. Barnombudsmannens förslag är att det särskilda försörjningsstödet även ska innefatta resor till och från föräldrar för de barn som har umgänge med en frånlevande förälder.

I detta ärende har Beatrice Amsenius medverkat och Lisbeth Thurnell har varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist