Förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området

Ställd till: Integrations och jämställdhets-departementet och Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1:0360/08


Inledning
Barnombudsmannen har tagit del av det presenterade förslaget till överenskommelse mellan regeringen och de idéburna organisationerna inom det sociala området, och vill med dessa korta rader endast framföra att det är av stor betydelse att förslaget till överenskommelse även omfattar innehållsliga kvalitetsaspekter.

Åtgärdernas innebörd
Regeringen aviserar under sin redovisning av principen om kvalitet i det presenterade förslaget, att den har för avsikt att verka för att kvalitetsindikatorer utvecklas som mäter vad den ideella sektorn utför inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens områden.

Barnombudsmannen vill understryka att det är angeläget att även utveckla indikatorer för att möjliggöra kvalitetssäkring av hur den ideella sektorn på detta område arbetar.

Utredningen om kunskapsutveckling inom socialtjänsten presenterar i sitt nyligen avlämnade betänkande, Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren (SOU 2008:18), att det finns behov av förstärkt kunskapsutveckling inom socialtjänsten med målet att all praktik ska vara evidensbaserad.

Eftersom flera av den ideella sektorns aktörer på detta område verkar på uppdrag av, och ofta med finansiering från, kommunal huvudman anser Barnombudmannen att det är mycket angeläget att regeringen stimulerar även de ideella aktörerna att verka genom en evidensbaserad praktik.

Enligt FNs konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), ska varje ratificerande stat se till att utifrån sina möjligheter främja barns uppväxtvillkor. För de barn vars uppväxt berörs av ingripanden från sociala myndigheter, ibland med andra än offentliga utförare av beslutad insats, är det mycket viktigt att val av metoder är kvalitetssäkrade. Annars riskerar barnet att utsättas för ytterligare negativ påverkan som inte bidrar till goda uppväxtvillkor.

Avslutning
Barnombudsmannen vill avslutningsvis betona att den ideella sektorn på det sociala området kan fylla en viktig funktion som komplement till berörda myndigheter.

Föredragande i ärendet har varit Malin Dahlberg Markstedt.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist