Skolverkets förslag till allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

Ställd till: Skollverket
Diarienummer: 9.1:0410/08

(Råden gäller för invandrade, asylsökande, gömda och papperslösa barn)

Allmänna råd
Barnombudsmannen anser att förslagen till allmänna råd är väl genomtänkta och omfattar de frågor och problemområden som finns i samband med introduktion och integration av nyanlända barn i den svenska skolan.

Genomförande
Barnombudsmannen anser dock att problem kan uppstå när råden ska implementeras, då olika kommuner och skolor har varierande förutsättningar för att följa råden. Dessutom varierar situationen i kommunerna och skolorna år från år. Det är av stor vikt att kvalitetsarbete i form av utvärderingar av effekterna av kommunens övergripande riktlinjer för utbildning av nyanlända elever sker kontinuerligt samt att revidering av riktlinjerna genomförs regelbundet. Vi föreslår därför att sådana utvärderingar och revideringar bör ske varje år.

Skolan bör, enligt Barnombudsmannen, inför varje termin följa upp effekterna av sina riktlinjer och arbetsformer så att de nyanlända eleverna får en för sina förutsättningar optimal utbildning och har möjlighet att nå skolans mål på ett för eleven meningsfullt sätt. I FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) artikel 28 erkänns barnets rätt till utbildning och i artikel 2 tillförsäkras varje barn rättigheterna oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.

Lagstiftning
De rättigheter som finns i den svenska skollagsstiftningen omfattar inte de barn som vistas i Sverige utan att vara bosatta här. Enligt Barnkonventionens artikel 2 har dessa barn samma rättigheter som de bosatta. Frågan om utbildning för gömda barn behandlas för närvarande av regeringen. Barnombudsmannen anser i likhet med FN:s barnrättskommitté att dessa barn, liksom de papperslösa, ska omfattas av samma rättigheter bland annat när det gäller utbildning  som barn bosatta i Sverige.

Barnombudsmannens synpunkter på Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn bifogas.

Lena Nyberg
Barnombudsman