Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87)

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 9.1:0255/08

Inledning
Barnombudsmannen har tagit del av utredningens 15 förslag för att öka likvärdigheten och möjligheten för döva, hörselskadade och dövblinda elever att få den bästa utbildningen. Barnombudsmannen har även tagit del av utredningens förslag till författningsförändringar som ska ge möjlighet till förlängd skolgång för elever i specialskolan.

Förslagen avser att skapa ett flexibelt system som ska öka likvärdigheten och valmöjligheterna i skolan för elever med funktionshinder, vilket är i överensstämmelse med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) där alla barn har samma rättigheter enligt artikel 2.

Enligt konventionens artikel 28 och 29 har barn rätt till utbildning som ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga.

Barnombudsmannen står dock fast vid sitt tidigare ställningstagande vad gäller förslaget till återetableringen av Ekeskolan och Hällsboskolan (SOU 2007:30) I remissvaret  stödde Barnombudsmannen i stället ett bibehållande av visstidsutbildningen, som skulle medge flexibilitet genom att barnen främst bor hemma och under kortare tid skulle kunna  ta del av den specialkompetens som en visstidsutbildning skulle kunna erbjuda. Grunden till vårt ställningstagande var att barn inte ska skiljas från sina föräldrar utan har rätt att leva tillsammans med sin familj. Barnombudsmannens ställningstagande står fast och anser att samhällets framtida ambition ska vara att i första hand ge varje barn en fungerande skolsituation i hemkommunen när så är möjligt.'
  
Barnombudsmannen har i sitt yttrande främst tagit fasta på förslagen 1-10 samt 14- 16.

1.2 Utredningsarbetet
Barnombudsmannen anser att det är en brist att utredningen enbart träffat ledningen vid de aktuella skolorna. Det hade varit värdefullt om utredningen även samtalat med elever som går i skolorna för att hämta in deras synpunkter på undervisning och i vissa fall boende- och fritidssituationen.

3.1  Myndigheten för specialpedagogik
Förslagen utgår från att en ny myndighet Myndigheten för specialpedagogik bildas av Specialpedagogiska institutet (SIT), Specialskolemyndigheten (SPM) och Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (SiSUS).
Utredningen förslår att kommunerna förblir huvudmän för de kommunala hörselklasserna.

3.3 Skillnader mellan statliga specialskolor och kommunal verksamhet
Förslag 1
Barnombudsmannen är positiv till förslaget att stadsbidraget höjs till kostnader för insatser av regional art för döva eller hörselskadade elever i grundskolan eller motsvarande utbildning vid fristående skolan.
Barnombudsmannen bedömer liksom utredningen att höjda statsbidrag kommer att stimulera till ökad samverkan mellan kommunala hörselklasser och till exempel specialskolan. Höjda bidrag kan också leda till större garantier till att varje elev ska kunna välja skolform utan att den enskilda skolan belastas ekonomiskt.

Förslag 2
Barnombudsmannen är positiv till förslaget att Myndigheten för specialpedagogik ges i uppdrag att vid ansökan om bidrag ange vilket eller vilka krav som ställs på insatserna av regional art för att bidrag ska beviljas.
Barnombudsmannen anser att det är viktigt att kraven utarbetas så att de är lätta  att använda i uppföljningsarbetet enligt förslag 3. Ett särskilt viktigt krav är att varje elev får möjlighet till tvåspråkig undervisning och teckenspråkig miljö.

Förslag 3
Barnombudsmannen är positiv till förslaget om att Myndigheten för specialpedagogik ges i uppdrag att följa upp att de krav som myndigheten ställt på regionala insatser följs, men med tillägget att om skolorna inte följer uppställda krav ska bidragen kunna dras in.

Vidare anser Barnombudsmannen att i myndighetens uppföljningsarbete ska synpunkter inhämtas från de elever som berörs av insatserna. Besök på skolorna bör göras så att varje elev får möjlighet att framföra hur skolarbetet fungerar.

Förslag 4
Barnombudsmannen är positiv till förslaget om att Myndigheten för specialpedagogik ges i uppdrag att i samverkan med de berörda skolorna utreda Malvaprojektets fortsatta inriktning och behovet av ett ekonomiskt stimulansbidrag.

Förslag 5
Barnombudsmannen är positiv till förslaget om att Myndigheten för specialpedagogik ges i uppdrag att inom sin verksamhet skapa en organisation som innebär en nationell samordning och regionala resurscenter när det gäller döva eller hörselskadade elevers utbildning i sin helhet.

3.4 Riksgymnasier för döva och hörselskadade(RGD/RGH) och för svårt rörelsehindrade elever (RgRh)
Förslag 6 – 10
Barnombudsmannen är positiv till samtliga förslag om riksgymnasierna i Örebro för döva och hörselskadade och riksgymnasierna för svårt rörelsehindrade elever.

4 En statlig specialskola för elever i gymnasieåldern med synskada och ytterliggare funktionshinder (Ekeskolan) – förslag

4.2 Elever i gymnasieåldern
Förslag 14
Barnombudsmannen är positiv till förslaget om att ge Myndigheten för specialpedagogik i uppdrag att omförhandla och ansvara för avtalet mellan staten och Örebro kommun så att avtalet även omfattar elever med synskada och ytterliggare funktionshinder från hela landet och som på grund av sitt eller sina funktionshinder inte kan undervisas tillsammans med andra elever i gymnasieskolan.

Förslag 15
Barnombudsmannen är positiv till förslaget om att Skollagen kompletteras med en bestämmelse som innebär att elever i Ekeskolan som på grund av synskada och ytterligare funktionshinder inte kan gå i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan efter skolpliktens upphörande får genomgå ytterligare utbildning i specialskolan intill utgången av vårterminen det kalenderår då de fyller 21 år.

4.3 Ikraftträdande
Förslag 16
Barnombudsmannen är positiv till förslaget om att den de föreslagna lagändringarna bör träda i kraft den 1 juli 2009.

Övriga synpunkter
Barnombudsmannen anser att utredningens förslag till ökad likvärdighet för elever med funktionshinder även borde omfatta barn i förskoleåldern.  Barn med hörselskada, dövhet och dövblindhet borde som går i kommunala specialförskolor eller motsvarande  bör få tillgång till det stöd som föreslås i utredningen. Detta för att lägga en bra grund inför barnens skolstart.

Barnombudsmannen anser därför att förslagen 1-3 angående elever i grundskolan även ska gälla förskolan. Det innebär att barn ska kunna välja förskola som passar deras förutsättningar bäst utan att kommunens ekonomi ska utgöra ett hinder.

Förskolorna ska uppfylla specificerade krav för att kommunerna ska bli beviljade bidrag från staten. Myndigheten ska också i sitt uppföljningsarbete se till att kraven på stöd till förskolan följs.

Föredragande i ärendet har varit projektledaren Tove Rinnan.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist