Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående (Ds 2008:18)

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1 : 0428/08

Barnombudsmannen har tagit del av promemorian ”Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående”. I promemorian läggs ett förslag till stödinsatser som ska underlätta för anhöriga att klara av att ge vård och stöd till närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller stödjer en närstående som har ett funktionshinder.

3 Bakgrund

3.1 Anhörigstöd
Promemorian redogör för situationen för personer som idag utför viktiga stödinsatser till närstående som behöver hjälp i hemmet på grund av en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning.

I texten framställs målgruppen långvarigt sjuka som personer som har en sjukdom som ej är botbar som exempelvis Alzheimers sjukdom, MS och Parkinson liksom personer som har en psykisk funktionsnedsättning.
Barnombudsmannen anser att beskrivningen av målgruppen brister utifrån ett barnperspektiv. Det finns situationer då barn och ungdomar direkt berörs av att en förälder är eller blir långvarigt sjuk och den andre föräldern går in som vårdare.

Alzheimerföreningen bedömer till exempel att det kan finnas mellan 800 och 2 000 barn och tonåringar i vårt land som har en demenssjuk mamma eller pappa. I takt med att vården blir bättre på att tidigt upptäcka demenssjukdomar, kommer fler unga människor att leva med en förälder som har en demensdiagnos.

4 Allmänna utgångspunkter

4.3 Stöd till anhöriga
Stödet till den förälder som vårdar och stödjer sin make eller maka måste utformas så att det gör att familjelivet fungerar för samtliga i familjen. Det finns familjer där en förälder till exempel har MS, Parkinson eller blivit förlamad på grund av stroke.

I samband med behovsbedömningen av stödet till anhöriga måste även bedömningen omfatta hemmavarande barn. Det är särskilt viktigt att tala med barnen och få deras synpunkter på vilket stöd och praktisk hjälp som familjen behöver så att vardagen ska fungera för alla i familjen.

Om det finns små barn i familjen kan det bli aktuellt att hitta lösningar för att barnen kommer till och från förskolan eller skolan.

Avlösning kan också bli aktuellt om övriga familjen behöver vill ta semester och resa bort tillsammans.

4 Allmänna utgångspunkter

4.3.2 Ekonomisk ersättning
Ersättning via socialförsäkringssystemet
Ledighet för närståendevård
Idag finns det möjlighet att få närståendepenning upp till 60 dagar om man avstår från förvärvsarbete i samband med vården av den närstående. 

Barnombudsmannen anser att det finns skäl att se över det antal dagar som en förälder med hemmavarande barn har möjlighet att ta ut om man har ansvar för en anhörig med en långvarig obotbar sjukdom. Om den sjuka föräldern inte kan bidra med omsorgen om barnen kan det bli aktuellt för den andra föräldern att gå ned i arbetstid för att klara föräldraskapet. Då räcker förmodligen inte 60 dagar.

5 Tydligare stöd till anhöriga

Barnombudsmannen är positiv till förslaget till ändringen av socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska erbjuda stöd eller avlösning för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har ett funktionshinder.

Barnombudsmannen stödjer förslaget under förutsättning att lagtexten kompletteras med ett barnperspektiv. Förslag till kompletterande lagtext: Om personen har hemmavarande minderåriga barn bör stödet även ta hänsyn till barnens situation.

6 Stöd för tillämpningen av lagstiftningen

I promemorian föreslås att Socialstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en vägledning till stöd för tillämpningen av lagstiftningen.

Barnombudsmannen är positiv till förslaget under förutsättning att det framgår att socialtjästens arbete med att utforma stödinsatserna också uppmärksammar om personen som ska vårda sin närstående maka eller make har hemmavarande minderåriga barn och tar upp frågan om situationen för hemmavarande barn och hur stödet till hela familjen bäst ska tillgodoses. Detta ska framgå i den tänka vägledningen.

I den föreslagna vägledningen bör alltid barnens situation uppmärksammas och kartläggas genom att biståndsbedömaren inhämtar synpunkter från barnen.

Promemorian tar upp behovet av en vägledning för landstingens stödinsatser till anhöriga. Likaså att samverkan mellan kommun och landsting bör belysas. Barnombudsmannen anser att vägledningen som helhet ska ha ett tydligt barnperspektiv och väga in barnens behov när barn är berörda.
I ärendet har projektledaren Tove Rinnan varit föredragande.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charotte Lenman
Ansvarig jurist