Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning m.m.

Ställd till: Socialdepartementet
Diarienummer: 9.1:0738/08

Barnombudsmannen anser att det blir risk för större intrång i integriteten för den enskilde när fler får ta del av registeruppgifterna på grund av förslaget till ändring i lagen om läkemedelsförteckning med mera. Det är viktigt att inte uppgifter om den enskilde når fler än det är tänkt. Det kan vara känsligt om till exempel en minderårig flicka fått preventivmedel förskrivet utan föräldrars vetskap, om denna uppgift skulle komma till föräldrarnas kännedom.

Det är samtidigt viktigt att samlade uppgifter om barns och ungas läkemedelsförbrukning registreras både för den enskilda unga personen och ur ett folkhälsoperspektiv. Registren kan tjäna som källa till viktig statistik om unga personers läkemedelsanvändning och tendenser och eventuella hälsorisker kan upptäckas tidigare än annars.

Barns och ungas uttryckliga samtycke
I departementsskrivelsen nämns inget särskilt om barns och ungas situation när det gäller att ge sitt uttryckliga samtycke. Barnombudsmannen förutsätter att samma förhållanden ska gälla som beskrevs i propositionen när lagen om läkemedelsförteckning m.m. antogs 2005.

I denna proposition  2005 skrev man: 
” Ett samtycke skall vara otvetydigt, dvs. det får inte finnas tvivel om att den enskilde avsett att samtycka till att förskrivaren eller farmaceuten får tillgång till läkemedelsförteckningen. Samtycket måste också vara uttryckligt. Detta innebär att samtycket skall komma till uttryck på ett sätt som en utomstående hade kunnat iaktta, t.ex. verbalt eller genom en jakande gest. Dessutom skall samtycket vara en informerad viljeyttring från den enskilde. Detta innebär att samtycket skall vara lämnat efter det att information om behandlingen har getts. Vad nu sagts innebär att ett s.k. hypotetiskt samtycke inte kan godtas, hur välgrundad gissningen eller hypotesen om den registrerades inställning än är. Samtycket skall också vara särskilt, dvs. avse en viss förskrivare eller farmacevt. Den som förstår vad samtycket innebär kan lämna ett samtycke även om han eller hon är omyndig. Frågan om någon har uppnått en sådan mognad att han eller hon förstår vad samtycket innebär får avgöras i varje enskilt fall. Om barnet inte uppnått sådan mognad får föräldrar eller andra ställföreträdare lämna ett samtycke för barnets räkning. Samtyckeskravet är detsamma som avses i 15 § personuppgiftslagen.”
Det är naturligtvis särskilt viktigt att barn och unga blir informerade på ett sätt som de kan förstå om vad det innebär att de samtycker till att hälso- och sjukvårdspersonal på olika nivåer får tillgång till uppgifterna.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist