Departementspromemorian Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan m.m

Ställd till: Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 9.1:0739/08

Inledning
Barnombudsmannen välkomnar utredarens ambition att uppnå en likvärdig skola för alla elever. Alla barn ska ha tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av kön, ursprung, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden. Detta i enlighet med artikel 2 och 28 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det är skolan som ska ge alla elever förutsättningar att nå målen för utbildningen. För att säkerställa varje elevs rätt till en god utbildning oavsett utbildningsort och skola krävs kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar. Barnombudsmannen anser att kontinuerliga uppföljningar av hur eleverna upplever sin skolsituation är lika viktig som kunskapsuppföljning. Genom att analysera elevernas attityder till skolan med elevresultat kan varje skolhuvudman och skola få insikt i vilka prioriteringar som bör göras. Det är viktigt att varje elev får utvecklas i sin takt därigenom blir uppföljning betydelsefull ur flera aspekter. Dels för elever som vill ha mer stimulans i sitt kunskapsutvecklande, dels för elever som behöver fler stödåtgärder. För att uppnå en likvärdig skola för alla elever måste barnets utbildning möta varje elevs enskilda behov.

3. Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan
Barnombudsmannen anser att de nationella proven i år 3, 5 och 9 endast ska ses som en del av helheten. Det är väsentligt att uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt med varje elev både muntligen och skriftligen. Därmed blir den pedagogiska dokumentationen av varje elevs utveckling avgörande för att identifiera elevens behov av stödinsatser för att möjliggöra och säkerställa en god kunskapsutveckling. Barnombudsmannen anser att det finns anledning att utreda vilken kunskap som eleverna ska ha med sig efter genomgången skola. Vi anser att det finns en risk med att kunskap endast anses som fakta i ämnet. Skolan har en viktig uppgift i arbetet med att utveckla eleverna till självständiga och ifrågasättande individer med respekt mellan elever och mellan lärare och elev. De färdigheter som krävs av barn och unga för att fungera i vår samtid måste lyftas fram och belysas. Samhället förändras snabbt och ställer allt högre krav på alla människors förmåga att finna fakta, kritiskt analysera information, ta initiativ, ifrågasätta och att presentera fakta och information både muntligt och skriftligt. En annan viktig kompetens som efterfrågas i stor utsträckning är att samarbeta och fungera i grupp.

Under 2009 kommer de nationella proven i årskurs 3 att utprövas och kvalitetssäkras. Barnombudsmannens anser att det av stor vikt att inhämta elevernas synpunkter vid utprövningen.

I ämnena biologi, kemi och fysik ska en obligatorisk utprövningsomgång genomföras under 2009 i kvalitetssäkrande syfte. Barnombudsmannen anser att Skolverket redan vid utformningsstadiet ska inhämta elevers synpunkter på ämnesproven.

Barnombudsmannen har inget att invända mot syftet med fler obligatoriska ämnesprov men menar samtidigt att oavsett hur väl de nationella proven är utformade måste frågan om lärarnas kompetens hamna i fokus. För att de nationella proven ska få önskad effekt krävs att pedagogen på ett mycket tydligt sätt kan förmedla både till eleven och till dennes vårdnadshavare vad de nationella ämnesproven resulterade i. En förutsättning för att läraren ska kunna förmedla innehållet på ett sätt som för den enskilda eleven är utvecklande krävs att läraren kan tillgodogöra sig en sådan kompetens under sin utbildning.

Införandet av de nationella proven är ett led i att säkerställa kvaliteten i lärarnas betygsättning på elevernas kunskaper. Ett införande av nationella prov i årskurs 3 riskerar att öppna möjligheten för att sätta betyg redan i lågstadiet. Barnombudsmannen anser att inom ramen för ett nytt betygsystem bör konsekvenserna analyseras och lågstadiet bör undantas. Barn i lågstadieåldern mognar olika fort. I lågstadiet finns det barn som ligger flera år före sina kamrater i social, emotionell och kognitiv mognad. Ett barns mognad påverkar inlärningen. Om de nationella proven används enskilt som ett underlag för bedömning av elevens kunskapsnivå riskerar det att bli barnets mognad som bedöms istället för de faktiska kunskaperna. I mellanstadiet och högstadiet är det å andra sidan viktigt att eleverna och elevernas föräldrar förbereds inför betygssättningen. För att uppnå syftet med likvärdighet i betygsättning krävs att de som sätter betyg är väl förtrogna med lagstiftarens intentioner. Syftet är och måste vara att uppnå en hög likvärdighet i betygssättningen inte bara mellan olika kommuner utan också mellan olika skolor och mellan olika elever.

Barnombudsmannen vill komplettera förslaget att införa obligatoriska nationella prov i årskurs 9 i ämnena biologi, kemi och fysik. Vi anser att föreslagna ämnen i lika hög grad bör utökas med historia och samhällskunskap. Detta i enlighet med artikel 29 i barnkonventionen vilket betonar att barnets utbildning ska syfta till att utveckla respekt för mänskliga rättigheter och förbereda eleverna till ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap mellan folk.

6.1 Behov av insatser
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att föreslagna förändringar om införandet av nationella ämnesprov förutsätter statliga implementeringsinsatser. Införandet av nationella prov kan vara ett led i att säkerställa kvaliteten i lärarnas betygsättning på elevernas kunskaper. Eleverna ska bedömas likvärdigt och för det krävs att reformen implementeras och att personalen får nödvändig kompetensutveckling. Barnombudsmannen anser att en likvärdighet i betygsättning förutsätter strategiska och nationella kompetensutvecklingsinsatser.
Eleverna måste bedömas likvärdigt i betygssättningen och för det krävs att personalen får nödvändig kompetensutveckling. Barnombudsmannen anser dessutom att eleverna måste få möjlighet att få ett betyg omprövat. Det är enligt vår mening en allvarlig rättssäkerhetsbrist att inte elever idag kan få sina betyg omprövade. Utan denna möjlighet kommer inte elever att våga uttrycka sig fritt i skolan eftersom det inte finns något skydd mot repressalier i form av en betygssänkning.  Barnombudsmannen anser därför att eleven måste få information om grunderna för betygssättningen i en kurs eller ett ämne och att betygen ska vara möjliga att få omprövade. Utan en sådan möjlighet kan vi förmodligen inte uppnå en så hög grad av likvärdighet och rättvisa mellan elever som är önskvärd.

Föredragande i ärendet, utredaren Cecilia Sjölander.

Lena Nyberg  
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist