Frågor om hyra och bostadsrätt (SOU 2008:47)

Ställd till: Justitiedepartementet
Diarienummer: 9.1:0639/08

Inledning
Ingen ifrågasätter att barn behöver ett hem. De behöver någonstans att vara, ha sin säng och sina saker – ett ställe att känna trygghet på. Olika dokument betonar barns rätt till en bostad och bostadens betydelse för barn och bostadens betydelse för barn och deras familjer.

Regeringen har den 1 februari 2007 fattat beslut om en strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Mål 4 i strategin är att antalet vräkningar ska minska och att inga barn ska vräkas.

Inom ramen för regeringens strategi har Socialstyrelsen tagit fram materialet ”Vräkningsförebyggande arbete – stöd till socialtjänsten och andra aktörer”.  Under rubriken ”Barnperspektiv" på sidan 17 skriver man ”Utredningen Vräkningar och hemlöshet drabbar också barn drog slutsatsen att det finns ett starkt lagstöd för att förhindra att barn vräks, men att bristerna idag finns i den lokala praktiken.”

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ger stöd för barns rätt till bostad genom artikel 3:1 om barnets bästa och artikel 27:3 om konventionsstaternas skyldighet att i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar, tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram bland annat i fråga om bostäder.

I den ovan nämnda utredningen ”Vräkning och hemlöshet – drabbar också barn” (SOU 2005:88) finns ett förslag - att socialtjänstförordningen ska kompletteras med en ny bestämmelse om att socialnämnden, när den får ett meddelande från hyresvärden att hyresavtalet sagts upp, omgående ska utse en handläggare i ärendet – förslaget bereds nu inom Socialdepartementet.

Utredningens förslag och överväganden
Barnombudsmannen är positiv till utredningens förslag att i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder ska införas en ny paragraf, 13b.

Förslaget till ändring kan innebära en viss förstärkning av barnperspektivet i hyreslagstiftningen.

En risk med förslaget är att hyresvärdarna i ännu större utsträckning än idag underlåter att informera socialnämnden om uppsägning, vilket de redan idag har skyldighet att göra, med hänvisning till att hyresnämnden kommer att göra detta. Barnen i de familjer som av olika skäl inte tar sitt ärende till hyresnämnden riskerar fortfarande vräkning och hemlöshet utan att socialtjänsten getts möjlighet att ingripa.

Underrättelse till socialnämnden som rör bostadsrätt
Enligt direktiven skulle utredningen överväga om systemet med underrättelse till socialnämnden vid störningar i boendet eller betalningsförseningar bör finnas kvar i bostadsrättslagen.

Enligt utredningens överväganden bör systemet med meddelande till socialnämnden vid störningar i boendet som inte är särskilt allvarliga samt vid betalningsförseningar finnas kvar i bostadsrättslagen. Däremot anser man inte att det nuvarande undantaget som gäller om det är fråga om allvarliga störningar ska upphöra. I de fallen får uppsägning ske även utan föregående tillsägelse och underrättelse. En kopia ska dock skickas till socialnämnden.
Vidare bedömer utredningen att någon utökad underrättelseskyldighet till bostadsrättshavare eller socialnämnd i de fall bostadsrättshavaren har förlorat sin rätt till återvinning på grund av upprepade betalningsförseningar inte införas.

Från ett barns perspektiv och barnets behov av ett tryggt boende spelar boendeformen ingen roll och är inte heller något som barn har inflytande över.

Om orsaken till avhysningen är störningar, särskilt allvarliga störningar, betalningsförsening eller upprepade betalningsförseningar är inte heller något barnet har inflytande över men drabbas lika hårt av, i värsta fall av hemlöshet, oavsett orsak.

Barnombudsmannens uppfattning är att reglerna för underrättelse till socialnämnden ska vara lika oavsett vilken upplåtelseform barnets vårdnadshavare har.

Ur ett barnperspektiv är det också av största vikt att det förslag som nu bereds inom Socialdepartementet om att socialtjänsten ska utse en kontaktperson för varje familj som fått sitt hyreskontrakt uppsagt snarast kommer till stånd.

Föredragande i ärendet har varit planeringssekreterare Marina Gunnmo Grönros

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist